Ανακοίνωση
προς τους γονείς και κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να προσέρχεστε για την παραλαβή των ελέγχων επίδοσης τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 έως τις 13:30.

Με την παραλαβή τους παρακαλείστε να προβαίνετε στην εγγραφή των μαθητών στην επόμενη τάξη και να καταθέτετε υπογεγραμμένη δήλωση για το τμήμα προσανατολισμού και τα μαθήματα επιλογής που πρόκειται να επιλέξουν οι μαθητές.