Δήλωση πρόωρης αποχώρησης μαθητή μαθήτριας

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι την ……………………………… (ημέρα)  ……/……/20.... (ημερομηνία) ο μαθητής / η μαθήτρια (διαγράφεται ανάλογα) …………………………..……..………… (επίθετο)   ……………………………………………. (όνομα) της …….. τάξης του 1ου Πειραματικού σχολείου Θεσσαλονίκης Μανόλης Ανδρόνικος θα αποχωρήσει νωρίτερα από το σχολείο με δική μου ευθύνη για λόγους που αναφέρθηκαν στον διευθυντή.

 

Ο/ Η γονέας / Κηδεμόνας

 

……………………………..………… (επίθετο)   ………………………………………….(όνομα)

Θεσσαλονίκη την ……/…../20…

 

Υπογραφή