Οδηγίες για την διεξαγωγή
της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων στα Πρότυπα Σχολεία

σχολ. έτος 2020-2021.

1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Σύμφωνα με τον νόμο 4269/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄111) και την ΥΑ «Εισαγωγή μαθητών/-τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2020-21  (ΦΕΚ 2261 τΒ 12-06-2020), έχει δρομολογηθεί η διαδικασία διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας για την εισαγωγή των μαθητών/-τριών στην Α τάξη των Προτύπων Γυμνασίων και για την πλήρωση των κενών θέσεων στην Α΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων. Η δοκιμασία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 στις 10.00 π.μ.. Η διάρκειά της είναι 2,5 ώρες (150 λεπτά) για τα Γυμνάσια και 3 ώρες (180 λεπτά) για τα Λύκεια. Αναλυτικές οδηγίες προς τους μαθητές και τους γονείς έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Π.Σ..

Για την έγκαιρη και σωστή προετοιμασία της διαδικασίας, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στη σύσταση της Επιτροπής Εξετάσεων σε κάθε Πρότυπο Σχολείο που θα λειτουργήσει ως Εξεταστικό Κέντρο (ΕΚ). Με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ ορίζονται τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και οι αρμοδιότητές τους.  Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής είναι ανάλογος του αριθμού των υποψηφίων και των αναγκών του σχολείου. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ένα κτήριο ως ΕΚ και οριστούν από την ΠΔΕ  παραρτήματα, θα πρέπει το κεντρικό ΕΚ  να ορίσει  έναν Συντονιστή/σύνδεσμο, ο οποίος θα είναι εκπαιδευτικός του Προτύπου Σχολείου, για κάθε παράρτημα. Αν το Παράρτημα δεν είναι το συνδεδεμένο σχολείο του Προτύπου, τότε με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ορίζεται ο/η Διευθυντής/-τρια του Παραρτήματος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής για την πραγματοποίηση της δοκιμασίας (τεστ) δοκιμασίας. Την εν λόγω επιτροπή αποτελούν ο/η Διευθυντής /-τρια του Παραρτήματος (σχολείου), ο Συντονιστής που έχει οριστεί από το ΕΠ.Ε.Σ. και ένας εκπαιδευτικός του Παραρτήματος τον οποίο ορίζει ο/η  Διευθυντής /-τρια του Παραρτήματος.

 Έργο της Επιτροπής Εξετάσεων είναι η οργάνωση της διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων. Οι άμεσες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η εν λόγω επιτροπή είναι οι ακόλουθες:

α) μία ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτήσει τον πίνακα των υποψηφίων στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου με αναφορά στον αριθμό σας αίτησης,  λαμβάνοντας υπόψη τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.» Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σας 27ης Απριλίου 2016,

β) Αμέσως μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των υποψηφίων μαθητών/-τριών για την εισαγωγή σε Πρότυπα Σχολεία, το ΕΠ.Ε.Σ. ενημερώνει εγγράφως την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει το Πρότυπο Σχολείο για τον ακριβή αριθμό των υποψηφίων. Με βάση τον αριθμό των υποψηφίων οι ΠΔΕ θα ορίσουν άμεσα τον αναγκαίο αριθμό επιτηρητών και αιθουσών για την πραγματοποίηση της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων. Με τον ορισμό των εξεταστικών κέντρων (Κεντρικό Εξεταστικό και Παραρτήματα) το ΕΠ.Ε.Σ ανακοινώνει την κατανομή σε αυτά των υποψηφίων μαθητών/- τριών με βάση τα αρχικά του επιθέτου στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου του,

γ) Τέλος, τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων ελέγχουν τα δικαιολογητικά υπαγωγής των υποψηφίων στην κατηγορία των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για τον έλεγχο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επισυναπτόμενες οδηγίες για υποψηφίους/υποψήφιες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι οι υποψήφιοι/-φιες δεν διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στην εν λόγω κατηγορία ή παραλείψεις ή ασάφειες, επικοινωνούν με τους ενδιαφερόμενους.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, στις13:30 θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική λήψη θεμάτων από τους  Διευθυντές/-τριες των σχολείων που θα  λειτουργήσουν ως εξεταστικά κέντρα για την εισαγωγή μαθητών/-τριών στα Πρότυπα Σχολεία, σύμφωνα με οδηγίες που θα σας αποσταλούν. Επίσης, μέχρι την ίδια μέρα θα έχουν αποσταλεί στα ΕΚ τα απαντητικά φύλλα που θα χρησιμοποιηθούν από τους υποψηφίους/-φιες.

 Μέχρι την Παρασκευή 26/6/2020 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία των αιθουσών, σύμφωνα πάντα με τα ισχύοντα μέτρα του ΕΟΔΥ για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Covid-19, να έχουν οριστεί οι επιτηρητές ανά αίθουσα, να έχουν τοιχοκολληθεί σε κάθε αίθουσα τα ονόματα των υποψηφίων που εξετάζονται σε αυτή και να έχουν ετοιμαστεί οι φάκελοι ανά αίθουσα.

Αναλυτικές οδηγίες που αφορούν στη διεξαγωγή  σας δοκιμασίας  (τεστ) δεξιοτήτων τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, θα σας αποσταλούν με νεότερο μήνυμα.

Ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας και είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε.

Συν. Οδηγίες για υποψηφίους /-φιες μαθητές/-τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Πρόσθετες πληροφορίες