Πρότυπα- Πειραματικά Σχολεία
Αιτήσεις από 28 Μαΐου έως 17 Ιουνίου 2021

1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

https://www.esos.gr/arthra/73035/protypa-peiramatika-sholeia-aitiseis-apo-28-maioy-eos-17-ioynioy

 

Από τις 28  Μαΐου έως  και  17  Ιουνίου θα πρέπει οι γονείς να υποβάλουν αίτηση για τα παιδιά τους που επιθυμούν να φοιτήσουν στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία στο σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης.

Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών δικαιούνται για το σχολικό έτος 2021-2022 να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε έως ένα Πρότυπο Γυμνάσιο. Δικαιούνται επίσης να καταθέσουν αίτηση και για ένα μόνο Πειραματικό Γυμνάσιο. Η κατάθεση της αίτησης σε ένα Πρότυπό Γυμνάσιο δεν αποκλείει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για εισαγωγή και σε έως ένα Πειραματικό Γυμνάσιο και αντίστροφα.

Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 πραγματοποιείται με κλήρωση.

Η  κλήρωση διεξάγεται ηλεκτρονικά την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.

Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μα- θητών/τριών, για το σχολικό έτος 2021-2022, δύνανται να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε ένα μόνο ΠΕΙ.Σ., ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Η κατάθεση της αίτησης της παρούσας δεν αποκλείει την δυνατότητα υποβολής αίτησης για εισαγωγή και σε Πρότυπο Σχολείο.

Ειδικότερα:

 

Α2. Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα Λύκεια - Πλήρωση κενών θέσεων

Α2α. Εισαγωγή μαθητών/τριών και πλήρωση κενών θέσεων στην Α’ τάξη των Προτύπων Λυκείων

1. Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων Π.Σ., οι απόφοιτοι του Προτύπου Γυμνασίου εγγράφονται απευθείας στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, με μόνη προϋπόθεση την επιτυχή συμμετοχή τους στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2021 -2022,δε διεξαχθούν οι ενδοσχολικές απολυτήριες εξε- τάσεις, μόνη προϋπόθεση για την εγγραφή τους είναι η απόλυσή τους από το συνδεδεμένο Πρότυπο Γυμνάσιο. Στην περίπτωση που στην Α’ τάξη των διασυνδεδεμένων Λυκείων προκύπτουν κενές θέσεις αυτές καλύπτονται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

Στην περίπτωση των μη διασυνδεδεμένων Προτύπων Λυκείων το σύνολο των θέσεων της Α’ Λυκείου καλύπτεται επίσης με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

2. Με τη δοκιμασία εισαγωγής μαθητών/τριών στα Πρότυπα Λύκεια αξιολογούνται γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία στο πλαίσιο μιας ενιαίας τρίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα:

- Στο γνωστικό πεδίο της Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι δεξιότητες στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.), καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

- Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής αλλά και αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές γνώσεις και δεξιότητες.

Αντικείμενο της δοκιμασίας είναι στοιχεία τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

3. Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων πραγματοποιείται, όπως ορίζεται στις παραγράφους 3 έως 18 του Κεφαλαίου Α - Α1α της παρούσης, αναλόγως εφαρμοζόμενων.

4. Σε περίπτωση που κατά το σχολικό έτος 2021-2022 προκύπτουν κενές θέσεις μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, και εφόσον δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών, μπορεί να διενεργείται συμπληρωματική διαδικασία δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, την ευθύνη της οποίας έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου και το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. Κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με την διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας αυτής καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της.

Α2.β Πλήρωση κενών θέσεων μαθητών/τριών στην Β’ και Γ’ τάξη των Προτύπων Λυκείων

1. Η εισαγωγή μαθητών/τριών στις Β’ και Γ’ τάξεις των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 για την κάλυψη των κενών θέσεων πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Λύκεια τις πρώτες μέρες έναρξης του σχολικού έτους 2021-2022, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των οργάνων διοίκησης του κάθε Προτύπου Λυκείου. Κατά τα λοιπά η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στις Β’ και Γ’ τάξεις Προτύπων Λυκείων υλοποιείται με την ίδια ακριβώς διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο Α1β της παρούσης, αναλόγως εφαρμοζόμενης.

Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/τριας σε Πρότυπο Λύκειο, εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγ- γραφή του μαθητή/τριας από το Λύκειο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η σε αυτό, μεριμνούν για τη μετεγγρα- φή του/της μαθητή/τριας από το Λύκειο εγγραφής στο Πρότυπο Λύκειο όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους.