Οδηγίες και Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης
Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Σύμφωνα με την Φ.251/59038/Α5/25-5-2021 Υ.Α. και την Φ.253.2/60008/Α5/27-5-2021 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. η Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία (Αγωνίσματα) των Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α., έτους 2021, θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων από την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 μέχρι και την Τετάρτη 07 Ιουλίου 2021 (ώρες 08:00 έως 13:00). Η επιτροπή δεν θα λειτουργήσει τα Σαββατοκύριακα.
 

Οι υποψήφιοι θα παρουσιάζονται στη γραμματεία, που θα λειτουργεί στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων στις 08:00 π.μ. με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 

Στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Τρικάλων, δεν εξετάζονται υποψήφιοι που επιθυμούν την κολύμβηση ως εξεταζόμενο αγώνισμα, διότι στην πόλη των Τρικάλων δεν υπάρχει κολυμβητήριο με πισίνα μήκους 50μ.Οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει για την εξέτασή τους στα τρία (3) αγωνίσματα να απευθυνθούν στην αντίστοιχες Επιτροπές της Λάρισας ή της Μαγνησίας με έδρα τον Βόλο)
 

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή υγειονομικής και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:
α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες
β) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.
γ) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο
δ) βεβαίωση οπτικής οξύτητας
ε) ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση
στ) καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση 

Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή γιατρό του Δημοσίου ή από ιδιώτη γιατρό Τα τρία αγωνίσματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι: 

ΑΓΟΡΙΑ:
 Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 Kg)
 Άλμα σε μήκος
 Δρόμος 400 μέτρων

ΚΟΡΙΤΣΙΑ:
 Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 Kg)
 Άλμα σε μήκος
 Δρόμος 200 μέτρων
Για την ομαλή διεξαγωγή της υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έχει καταρτιστεί ο ακόλουθος αλφαβητικός πίνακας σύμφωνα με τον οποίο θα προσέρχονται οι υποψήφιοι στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων.

Το έγγραφο με το πρόγραμμα

Πρόσθετες πληροφορίες