Εσωτερικός Κανονισμός

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

1 . Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

 

Με τον όρο «Σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου.

 

Ο παρών Σχολικός κανονισμός του συγκεκριμένου Σχολείου σύμφωνα με την Ελληνική Εκπαιδευτική Νομοθεσία, καθορίζει τις αρχές και τους σκοπούς του Σχολείου, τα μέσα με τα οποία επιδιώκεται η υλοποίησή τους και τα όρια των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μαθητών και γονέων. Η εγγραφή μαθητών στο Σχολείο προϋποθέτει την αποδοχή αυτού του Σχολικού κανονισμού από τους μαθητές και τους γονείς τους.

 

Είναι φανερό ότι:

 

1. Η μαθητική ιδιότητα συνοδεύει το μαθητή τόσο στο εσωτερικό της αίθουσας διδασκαλίας, όσο και έξω από αυτή (προαύλιος χώρος, εκδρομές, επισκέψεις), όπου εκτός από τον εαυτό του ο μαθητής εκπροσωπεί το Σχολείο και γενικότερα το σύνολο της Σχολικής κοινότητας.

 

2. Η εφαρμογή του Σχολικού κανονισμού δεν περιορίζει την ελευθερία οιουδήποτε, αλλά επιθυμεί να διαμορφώσει υγιείς προσωπικότητες. Η αποδοχή του κανονισμού αυτού είναι θέμα αρμονικής συμβίωσης των σχολικών παραγόντων (μαθητές ?γονείς ? καθηγητές) και έχει σαν μόνο σκοπό να εξασφαλίσει την αναγκαία προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία του Σχολείου.

 

 

2 . Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΄ - Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της πραγματοποίησης του έργου μέσα στο Σχολείο, την ευθύνη για την ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

 

Τα καθήκοντα, οι ευθύνες, οι αρμοδιότητες του Διευθυντή και των εκπαιδευτικών προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία.

 

 

3 . Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ΄ - Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο

 

1. Φοίτηση των μαθητών:

 

Πρωταρχική σημασία για το Σχολείο έχει η τακτική και ανελλιπής φοίτηση των μαθητών του. Οι απουσίες των μαθητών και οι συνέπειές τους προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Εκπαιδευτικά σημαίνει ότι το έλλειμμα στην παρακολούθηση, πέρα από ορισμένο αριθμό απουσιών, δημιουργεί εκπαιδευτικό κενό - που πρέπει να καλυφθεί με επανάληψη της τάξης - και καλλιεργεί στο μαθητή την αντίληψη ότι η εργασία και η συνέπεια δε συγκαταλέγονται στις ανθρώπινες αρετές.

 

Για τους λόγους αυτούς το Σχολείο επιφυλάσσεται να απομακρύνει μαθητές που απουσιάζουν χωρίς σοβαρό λόγο κάνοντας κατάχρηση του σχετικού νόμου.

 

Συγκεκριμένα:

 

 • Οι Γονείς οφείλουν να φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών τους στο Σχολείο το πρωί.

 • Οι Μαθητές δεν απουσιάζουν από το Σχολείο παρά μόνο για σοβαρούς λόγος. Σε περίπτωση απουσίας ο γονέας υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα το Σχολείο (τηλεφωνικά το πρωί) και να δικαιολογήσει τις απουσίες του παιδιού του σύμφωνα με τις διατάξεις.

 • Οι απουσίες των Μαθητών από μάθημα ενδιάμεσης ώρας χωρίς τη γραπτή άδεια του Διευθυντή είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά.

 • Ο Μαθητής αντιμετωπίζει όλες τις Σχολικές δραστηριότητες με τον ίδιο σεβασμό. γι? αυτό το λόγο απουσίες από συγκεντρώσεις και άλλες υποχρεωτικές εξωδιδακτικές εκδηλώσεις είναι αδικαιολόγητες.

 • Κάθε τρίμηνο με την παράδοση του Δελτίου Προόδου του Μαθητή γνωστοποιείται στους Γονείς του και ο αριθμός των απουσιών του.

 • Μαθητής που έχει λόγους να φύγει από το Σχολείο πριν από το πέρας των μαθημάτων εφοδιάζεται με γραπτή άδεια εξόδου από τη Διεύθυνση του Σχολείου, μετά από επικοινωνία με τους Γονείς του. Σε περίπτωση αδυναμίας αυτής της επικοινωνίας, κρίνει ο Διευθυντής τη σοβαρότητα του λόγου απουσίας του μαθητή.

 • Το Σχολείο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να ενημερώνει τους Γονείς για τυχόν απουσίες, για τις επιδόσεις και τη συμπεριφορά των Μαθητών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 • Η φοίτηση των Μαθητών χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων την ημέρα λήξης των μαθημάτων του Σχ. έτους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

3. 2 Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

 

 

Για μακροχρόνια απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Για απαλλαγή μιας ημέρας απαιτείται σημείωμα του Γονέα, το οποίο εγκρίνεται από τη διεύθυνση του Σχολείου.

 

 

3.3. Υγεία των Μαθητών

 

Οι Γονείς προσκομίζουν, κατά την εγγραφή των Μαθητών, το προβλεπόμενο Ιατρικό Δελτίο του Μαθητή, συμπληρωμένο από τον ιατρό και ενημερώνουν τη Διεύθυνση για τυχόν ειδικά προβλήματα υγείας των παιδιών τους Για τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

 

 

3.4. Επίδοση των μαθητών

 

Η επίδοση των Μαθητών αξιολογείται συνεχώς και συζητείται τακτικά, κατά τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, ελέγχεται με προφορικές και γραπτές δοκιμασίες, με γραπτές εξετάσεις και με άλλους παιδαγωγικά αποδεκτούς τρόπους. Οι Γονείς ενημερώνονται από τους Καθηγητές, οι οποίοι δέχονται τους Γονείς μία φορά την εβδομάδα, μόνο σε συγκεκριμένες τακτές ώρες που ανακοινώνονται σε αυτούς. Οι Γονείς οφείλουν να τηρούν σχολαστικά το πρόγραμμα ενημέρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση είναι πιθανόν ο Καθηγητής να δυσκολεύεται να ενημερώνει, λόγω απασχόλησής του με την προετοιμασία του εκπαιδευτικού του έργου.

 

Η ενημέρωση των Γονέων γίνεται επίσης και σε συγκεντρώσεις σε απογευματινές ώρες που ορίζονται από το Σχολείο, δύο φορές το χρόνο. Είναι προτιμότερο οι Γονείς να ενημερώνονται κατά τις εβδομαδιαίες συγκεκριμένες ώρες που δέχονται οι Καθηγητές και να αποφεύγουν τις δύο τριμηνιαίες συγκεντρώσεις, όπου λόγω συνωστισμού, είναι αδύνατη η πλήρης και αναλυτική ενημέρωση. Επίσης μετά το πέρας των μαθημάτων και μετά τη λήξη των τριμήνων, παραδίδεται στους Γονείς το «Δελτίο Προόδου» του Μαθητή.

 

 

3.5. Πειθαρχία

 

Η ανάπτυξη της πειθαρχίας μέσα στο Σχολείο δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο παιδαγωγικό για την ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ατόμου. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το Σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.

 

 

α) Προαύλιοι χώροι

 

1. Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης ο Μαθητής παρατάσσεται γρήγορα

στο τμήμα του και μετά την προσευχή παραμένει ήσυχος στη θέση του έως ότου τελειώσουν οι ανακοινώσεις και δοθεί το παράγγελμα να ανεβούν στις αίθουσες.

2. Η διατήρηση της καθαριότητας της αυλής και των κοινόχρηστων χώρων του Σχολείου, όπως τους παραλαμβάνουν κάθε πρωί, είναι αποκλειστική ευθύνη των Μαθητών και υποχρεούνται να τοποθετούν τα σκουπίδια στους κάδους απορριμμάτων.

3. Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση στο Σχολείο φίλων και γνωστών. Η περιφρούρηση των σχολικών χώρων από τους εξωσχολικούς είναι βασικό καθήκον όλων των μαθητών. Σε αντίθετη περίπτωση θα τιμωρούνται.

4. Το παιχνίδι στην αυλή διεξάγεται μόνο με μπάλες του Σχολείου υπό την επίβλεψη

του καθηγητή Φ.Α. χωρίς θορύβους και φωνές που να ενοχλούν αυτούς που παρακολουθούν μαθήματα μέσα στις αίθουσες.

5. Κατά τα διαλείμματα στην αυλή οι Μαθητές συμμορφώνονται απόλυτα με τις υποδείξεις του εφημερεύοντα Καθηγητή.

6. Τόσο στην Αυλή όσο και σε όλο το σχολικό κτίριο δεν επιτρέπεται η συγκέντρωση

και παραμονή για μεγάλο χρονικό διάστημα στους χώρους των τουαλετών. Πρέπει να γίνεται σωστή χρήση της τουαλέτας, αφήνοντας το χώρο καθαρό. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται επίσκεψη τουαλέτας του άλλου φύλου.

 

β) Μέσα στην τάξη

 

1. Μόνο μετά την πρωινή προσευχή επιτρέπεται η είσοδος των Μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας. Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης ο Μαθητής οφείλει να περάσει από τη Διεύθυνση και να παραλάβει χαρτί εισόδου στην τάξη. (Αυτό μέχρι τις 08:30, γιατί έπειτα υπάρχει απουσία). Σε επανάληψη του φαινομένου, το γεγονός ελέγχεται πειθαρχικά.

2. Οι Μαθητές εισέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας αμέσως μετά το χτύπημα του

κουδουνιού, πριν από τον Καθηγητή τους. Μη έγκαιρη προσέλευση συνεπάγεται απομάκρυνση από την τάξη, απουσία, και εφόσον γίνεται κατ? εξακολούθηση, τηλεφωνική ενημέρωση του Γονέα.

3. Κατά την είσοδό τους στις αίθουσες διδασκαλίας απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και μεταφορά σ? αυτές τροφίμων και ποτών. Οφείλουμε να διατηρούμε τη σχολική αίθουσα καθαρή και τακτοποιημένη.

4. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος η είσοδος ή έξοδος των Μαθητών επιτρέπεται

μόνο για σοβαρούς λόγους, με σύμφωνη γνώμη του καθηγητή.

5. Κάθε μαθητής διατηρεί τη θέση του, όπως αυτή ορίζεται από το πλάνο της τάξης

που έχει συνταχθεί και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καθαριότητα του θρανίου του το οποίο θα έχει αποκλειστική ετικέτα με το όνομά του. Φθορά ή ρύπανση του θρανίου του θα έχει σαν αποτέλεσμα πειθαρχική ποινή του μαθητή.

6. Οι Μαθητές πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που διακόπτουν και εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος (ψίθυροι, αστεϊσμοί?). Η ησυχία και ηρεμία μέσα στην αίθουσα είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας.

7. Στα διαλείμματα εξέρχονται αμέσως όλοι, πλην των επιμελητών, που παραμένουν υποχρεωτικά και φροντίζουν για τον αερισμό της αίθουσας. Οι ασθενείς Μαθητές μπορούν να παραμένουν στην αίθουσα μόνο με σχετική άδεια του εφημερεύοντος Καθηγητή.

Είναι επιτακτική ανάγκη η υγιεινή φροντίδα της αίθουσας γι? αυτό, Μαθητές που παραμένουν μέσα στις αίθουσες στα διαλείμματα παρ? όλες τις συστάσεις, θα τιμωρούνται.

8. Οι Μαθητές προστατεύουν από φθορές τη δημόσια περιουσία που χρησιμοποιούν ( τοίχοι ? πόρτες ? θρανία ? έπιπλα ? καρέκλες κ.λ.π.) και σέβονται το σχολικό εξοπλισμό της αίθουσας και των εργαστηρίων (T.V., Video, υπολογιστές, μουσικά όργανα), γιατί ανήκουν στο σύνολο της σχολικής κοινότητας. Σε περίπτωση

καταστροφής σχολικής περιουσίας ο Μαθητής, μετά από υπόδειξη του Συλλόγου θα

υποστεί τις συνέπειες των πράξεών του πειθαρχικά, αλλά και με προσωπική οικογενειακή δαπάνη θα αποκαταστήσει τη ζημιά.

9. Ο Μαθητής δεν χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές συσκευές του Σχολείου στις αίθουσες ή τα εργαστήρια χωρίς την άδεια των καθηγητών του.

10. Η χρήση διορθωτικού υγρού στις εξετάσεις απαγορεύεται. Θα γίνεται χρήση στις

αίθουσες μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του κάθε καθηγητή. Πάντως είναι καλό να

αποφεύγεται η χρήση του, ώστε να γίνονται οι Μαθητές πιο προσεκτικοί στο γράψιμο και να είναι προετοιμασμένοι για τις εξετάσεις (προαγωγικές ή πανελλήνιες).

 

γ) Εμφάνιση ? παρουσία

 

1. Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων και μηχανημάτων ήχου (walkman ? mp3) στο Σχολείο. Καλό είναι να αποφεύγεται η μεταφορά στο σχολείο ακριβών αντικειμένων ή μεγάλων χρηματικών ποσών. Για τυχόν απώλεια τέτοιων αντικειμένων, στο Σχολικό χώρο, το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη αναζήτησης ή

αντικατάστασής τους.

2. Ο σχολικός χώρος (σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.) δεν επιτρέπει τις ακρότητες στην εμφάνιση των Μαθητών, ή στην ενδυμασία τους. Σε προφανείς ακραίες περιπτώσεις, η κοινότητα της τάξης με τον Υπεύθυνο Καθηγητή οφείλει να παρέμβει. Αν αυτό δεν αποδώσει, η ευθύνη των αποφάσεων μεταφέρεται στο 15μελές μαθητικό Συμβούλιο και τέλος στο Σύλλογο Διδασκόντων.

3. Το κάπνισμα σε όλο το Σχολικό χώρο απαγορεύεται με σχετική εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

4. Οι Μαθητές προσέρχονται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής πάντοτε με την κατάλληλη ένδυση.

5. Αν κάποιος από τη σχολική κοινότητα επιμένει να παρενοχλεί την προσωπικότητα

συμμαθητή του με σχόλια ή τον εμποδίζει να παρακολουθήσει τη μαθησιακή διαδικασία, αυτό οφείλει να τεθεί υπόψη του υπεύθυνου Καθηγητή του τμήματος.

6. Είναι αυτονόητη η ευπρεπής συμπεριφορά κάθε μαθητή προς τους συμμαθητές του και τους καθηγητές του.

7. Το σχολικό βιβλίο παρέχεται δωρεάν για χρήση των Μαθητών. Η καταστροφή του

έχει σαν αρνητική συνέπεια τον ευτελισμό της έννοιας του βιβλίου . Επομένως, δεν επιτρέπεται να το απαξιώνουν και να το ευτελίζουν.

 

δ) Γραφεία Διεύθυνσης και Συλλόγου Καθηγητών

 

1. Κανείς Μαθητής δε μπαίνει στο Γραφείο της Διεύθυνσης ή του Συλλόγου των Καθηγητών χωρίς να κτυπήσει την πόρτα και να λάβει άδεια εισόδου.

2. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση υπάρχει στο Ισόγειο καρτοτηλέφωνο που μπορεί να χρησιμοποιείται αντί των κινητών.

 

ε) Εκδηλώσεις ?εκδρομές- εκπαιδευτικές επισκέψεις

 

1. Το Σχολείο θεωρεί τη συμμετοχή των Μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες ως

υποχρέωσή τους. Έτσι οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως οι Σχολικές Γιορτές, οι αθλητικές και άλλες Σχολικές δραστηριότητες των Μαθητικών Κοινοτήτων, η συμμετοχή στα προγράμματα της Περιβαλλοντικής Εκπ/σης και των άλλων καινοτόμων σχολικών προγραμμάτων πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνες των ίδιων των Μαθητών.

2. Στους χώρους επίσκεψης οι Μαθητές τηρούν τους κανόνες ευπρέπειας και της καλής συμπεριφοράς προς όλους και σέβονται τους χώρους αυτούς. Δεν ξεχνούν ποτέ, ότι εκπροσωπούν όχι μόνο τον εαυτό τους, αλλά και το σύνολο της σχολικής

κοινότητας. Σαν φιλοξενούμενοι έχουν υποχρέωση να ακούν με προσοχή τους συνοδούς, φύλακες, και να αποδεικνύουν με τη στάση τους το ήθος και την ανατροφή τους.

3. Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων οι Μαθητές παρακολουθούν με σεβασμό και προσοχή τους ομιλητές ή τις εκδηλώσεις των συμμαθητών τους. Η παρουσία όλων στην αίθουσα αυτή κατά τις διάφορες εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική.

 

στ) Εργαστήριο Φυσικών επιστημών - Αίθουσα Η.Υ.

 

Στις αίθουσες αυτές είναι συγκεντρωμένος μεγάλος αριθμός ευαίσθητων και δαπανηρών οργάνων για την εκπαιδευτική διαδικασία των Μαθητών. Επιπλέον, στο

εργαστήριο Φυσικών Επιστημών υπάρχουν και επικίνδυνες για την υγεία μας χημικές ουσίες. Για τους λόγους αυτούς η προσέλευση και παραμονή των μαθητών στους χώρους αυτούς πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια. Ο Μαθητής οφείλει να υπακούει στις εντολές του συνοδού καθηγητή κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, ώστε να αποφεύγονται πιθανοί κίνδυνοι. Επιπλέον ο Μαθητής οφείλει να προστατεύει ιδιαίτερα στις αίθουσες αυτές τη σχολική περιουσία (πάγκοι 6 εργαστηρίου, Η.Υ., εργαστηριακές συσκευές). Σε αντίθετη περίπτωση για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων για όλη τη μαθησιακή κοινότητα ο Καθηγητής έχει το δικαίωμα να απομακρύνει από την αίθουσα κάποιο Μαθητή που δημιουργεί προβλήματα.

 

ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ:

 • Η χειροδικία ή η άσκηση ψυχολογικής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες.
 • Η πρόκληση ζημιών ή φθορών στην περιουσία του Σχολείου.
 • Το κάπνισμα στους Σχολικούς χώρους.
 • Η κατοχή ή χρήση αλκοόλ ή εξαρτησιογόνων ουσιών.
 • Η έξοδος χωρίς άδεια από το σχολικό χώρο.
 • Η οικειοποίηση αντικειμένων που ανήκουν σε άλλο Μαθητή ή σε Καθηγητή ή στο Σχολείο.
 •  

3 . 6 Π ε ι θ α ρ χ ι κ ό ς έ λ ε γ χ ο ς

 

Πράξεις ή παραλείψεις Μαθητών, που έχουν σαν αποτέλεσμα παρέκκλιση από τους παραπάνω κανόνες της σχολικής ζωής, αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα και αντιμετωπίζονται με σχολικές πειθαρχικές κυρώσεις. Τις πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλουν τα εξής όργανα:

 

1. Ο Διδάσκων καθηγητής: Παρατήρηση ?Σύσταση ? Επίπληξη και Ωριαία Απομάκρυνση από το μάθημα.

2. Ο Διευθυντής του Σχολείου: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι και τρεις (3) ημέρες.

3. Ο Σύλλογος Διδασκόντων: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι και πέντε (5) ημέρες και Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Μαθητές που τιμωρούνται με αποβολή από τα μαθήματα θεωρείται σκόπιμο να παραμένουν στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του και να απασχολούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης. Είναι αυτονόητο ότι κάθε επιβολή ποινής θα είναι ανάλογη με το παράπτωμα στο οποίο έχει υποπέσει ο Μαθητής σε συνδυασμό και με τη συνολική στάση του και συμπεριφορά του στη σχολική κοινότητα και θα έχει πάντα γνώμονα και αρχή την τιμωρία της πράξης και όχι του παιδιού.

 

Με τον παραπάνω Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου μας επιθυμούμε να βοηθήσουμε τους Μαθητές να λειτουργήσουν ως υπεύθυνοι πολίτες μιας δημοκρατικής κοινότητας, της σχολικής, αλλά και μελλοντικά στην ευρύτερη κοινωνία που ζούμε. Σε κάθε δημοκρατική κοινωνία, η τήρηση των θεσμών και των κανόνων είναι επιβεβλημένη και αναγκαία, γιατί μόνο έτσι ολοκληρώνονται τα άτομα και λειτουργούν οι κοινωνίες.

 

Πιστεύουμε ότι η εφαρμογή και ο σεβασμός του κανονισμού αυτού θα μας βοηθήσει να πραγματοποιήσουμε το εκπαιδευτικό μας έργο καθώς και το έργο της ολοκλήρωσης της προσωπικότητας των μαθητών σε αυριανούς υπεύθυνους και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες της κοινωνίας μας.

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

 

Α. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

 

Το Σχολείο λειτουργεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

ΩΡΑ

ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

8.15 9.00

45΄

9.05 9.50

45΄

10΄

10.00 10.45

45΄

10΄

10.55 11.40

45΄

10΄

11.50 12.35 ΄

45΄

12.40 13.25

45΄

13.30 14.10

40΄

 

 

Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

 

Διδάσκονται τα μαθήματα του κρατικού αναλυτικού προγράμματος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 

1. Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες του μαθητή, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το Σχολείο. Διαφορετικά ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή.

2. Οι Γονείς και οι Κηδεμόνες εγγράφουν το Μαθητή στο Σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Δ/ντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το Σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο Σχολείο. 

3. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το Σχολείο, ενημερώνεται σχετικά ο Γονέας ? Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο.

4. Για τη συμμετοχή του Μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του Γονέα ? Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη.

5. Ο Γονέας ? Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το Μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το Σχολείο για θέματα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του μαθητή στο Σχολείο.

6. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών. Το Σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του Σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών και του Δ/ντή του Σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο Σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 

7. Η Σχολική Επιτροπή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του Σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το Σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του.

 

Δ . Α Π Ο Υ Σ Ι Ε Σ Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Φ Ο Ι Τ Η Σ Η Σ ? Σ Υ Ν Ε Π Ε Ι Ε Σ Ο Π Ω Σ Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ Η Σ Χ Ε Τ Ι Κ Η Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Τ Ο Υ Υ Π . Ε . Π . Θ .

 

Ι . Α Π Ο Υ Σ Ι Ε Σ ? Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Φ Ο Ι Τ Η Σ Η Σ ? Σ Υ Ν Ε Π Ε Ι Ε Σ

 

Ο Μαθητής στη διάρκεια του Διδακτικού έτους δεν μπορεί να κάνει απεριόριστο αριθμό ωριαίων απουσιών, έστω και αν είναι όλες δικαιολογημένες. Σχετικά με τη φοίτηση των Μαθητών υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις.

 

Α. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των Μαθητών, και επομένως ο Μαθητής

παίρνει μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου, όταν:

α) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64), ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται ( δηλ. μέχρι 64 αδικαιολόγητες).

β) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114), από τις οποίες οι πενήντα (50) τουλάχιστον είναι δικαιολογημένες.

γ. Κατ? εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων μπορεί να χαρακτηρίσει επαρκή τη φοίτηση Μαθητή με απουσίες μέχρι εκατόν εξήντα τέσσερις (164) με την προϋπόθεση ότι οι εκατό (100) τουλάχιστον είναι δικαιολογημένες, η διαγωγή του είναι κοσμιότατη και ο Γενικός Μέσος όρος της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15).

 

Β. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των Μαθητών και επομένως ο Μαθητής παραπέμπεται σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο, όταν:

 

α). Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει μεν τις εκατόν εξήντα τέσσερις (164), από τις οποίες οι τουλάχιστον εκατό (100) είναι δικαιολογημένες, αλλά δε συγκεντρώνει Γενικό Μέσο Όρο της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα πέντε (15) και δεν έχει διαγωγή κοσμιότατη.

β) Κατ? εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων μπορεί να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή με απουσίες μέχρι διακόσιες δέκα τέσσερις (214) με την προϋπόθεση ότι οι τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) απουσίες του είναι δικαιολογημένες, η διαγωγή του είναι κοσμιότατη και ο Γενικός Μέσος Όρος της Ετήσιας προφορικής βαθμολογίας του είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15).

 

Γ. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των Μαθητών και επομένως ο Μαθητής

απορρίπτεται, δηλ. υποχρεώνεται να επαναλάβει τα μαθήματα της ίδιας τάξης, όταν:

 

α) Το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64).

β) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις διακόσιες δέκα τέσσερις (214) μεν, από τις οποίες οι εκατόν πενήντα (150) είναι δικαιολογημένες, αλλά δε συγκεντρώνει Γενικό Μέσο Όρο της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα πέντε (15) και δεν έχει διαγωγή κοσμιότατη.

 

Ι Ι . Π Ω Σ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Ν Ε Τ Α Ι Ο Κ Η Δ Ε Μ Ο Ν Α Σ

 

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του Μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο Κηδεμόνας του, ο οποίος προσέρχεται στο Σχολείο το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα και ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του Μαθητή και για άλλα θέματα που τον αφορούν.

2. Ανεξάρτητα από την προσέλευση αυτή του Κηδεμόνα στο Σχολείο, ο υπεύθυνος Καθηγητής κάθε τμήματος στις τακτικές συναντήσεις με τους Γονείς, μέσα στο πλαίσιο της γενικής αμοιβαίας πληροφόρησης και συνεργασίας, τους ενημερώνει για τον αριθμό των απουσιών του παιδιού τους κάθε φορά.

3. Η Διεύθυνση του Σχολείου αποστέλλει επιστολές προς τον Κηδεμόνα, όπου αναφέρεται ο αριθμός των απουσιών του Μαθητή, όταν έχει ξεπεράσει τις τριάντα (30) ωριαίες απουσίες.

 

Ι Ι Ι . Π Ω Σ Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ο Υ Ν Τ Α Ι Ο Ι Α Π Ο Υ Σ Ι Ε Σ

 

1. Ο συνολικός αριθμός των ημερών που μπορεί να δικαιολογήσει ο Κηδεμόνας κατ?

έτος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10).

2. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο (2) συνεχών ημερών ή λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του Κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα (10) ημέρες το πολύ

μετά την επάνοδο του Μαθητή στο Σχολείο.

3. Αν ο Μαθητής απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο (2) συνεχείς ημέρες, ο Κηδεμόνας του οφείλει να προσκομίσει ο ίδιος, δέκα (10)

ημέρες το πολύ μετά την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος, ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Μετά την παρέλευση δεκαημέρου, κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό.

 

Ι V . Π Ο Ι Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Ι Ε Σ Θ Ε Ω Ρ Ο Υ Ν Τ Α Ι Μ Η Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Ε Σ

 

Σε καμιά περίπτωση δε δικαιολογούνται απουσίες μαθητών:

 

α) Σύμφωνα με το Π.Δ. 485/83, άρθρο 3, παρ.5, εδάφ. α΄ (Φ.Ε.Κ. 184, τ. Α?, 21-12- 1983), «σε καμιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών, που πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Δ/ντή του Σχολείου σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του, μεμονωμένες ή συνεχείς. Σε περίπτωση όμως που πραγματοποιούνται μεμονωμένες απουσίες κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου για λόγους υγείας και με την άδεια του Δ/ντή του Σχολείου, αυτές θα θεωρούνται δικαιολογημένες, αρκεί να συνοδεύονται από ιατρική βεβαίωση».

β) Όταν οφείλονται σε ομαδική απομάκρυνση των μαθητών από το Σχολείο.{jcomments on}

Πρόσθετες πληροφορίες