«Η ΥΛΗ ΣΤΗ ΝΑΝΟΚΛΙΜΑΚΑ»
Ερευνητική εργασία-Τάξη Α΄

ΟΜΑΔΑ:

Κάτσιου Αθανασία-Φαίδρα

Μπουτσιούκης Θανάσης

Μωραΐτη Ευδοκία

Χαραλαμπίδου Μαρία-Ραφαέλα

Χατζημιχαήλ Κωνσταντίνος

Θεσσαλονίκη, Μάιος 2012

 

Εισαγωγή

Νανοτεχνολογία είναι η επιστήμη που έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις διαστάσεις των υλικών σε κλίμακα νανομέτρων και έχει αποδείξει τις εντυπωσιακές ιδιότητες που αποκτούν αυτά όταν οι διαστάσεις τους είναι μερικά νανόμετρα.

Το πρόθεμα νάνο, αντιστοιχεί στο μέγεθος 10-9, δηλαδή το ένα νανόμετρο (nm) είναι ένα δισεκατομμύριο φορές μικρότερο από το ένα μέτρο (m). Οι διαστάσεις γίνονται ευκολότερα αντιληπτές αναφέροντας πως ένα νανόμετρο ισούται περίπου με το 1/80000 μιας ανθρώπινης τρίχας ή με το μήκος 10 ατόμων υδρογόνων σε σειρά. Έτσι χρησιμοποιούμε τον όρο νάνο όπως νανοσωματίδια, νανοϊνίδια, νανοσφαιρίδια κλπ., όταν μιλάμε για σωματίδια μεγέθους περίπου από 1 μέχρι 100 νανόμετρα.

Το ενδιαφέρον της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας στράφηκε προς τα νανοϋλικά όταν διαπιστώθηκαν ότι αυτού του είδους τα υλικά έχουν πολύ διαφορετικές ιδιότητες όταν σχηματίζουν σωματίδια σε νανοδιαστάσεις αντί για τα γνωστά μεγάλα σωματίδια που είναι ορατά με γυμνό μάτι ή με ένα απλό οπτικό μικροσκόπιο.

Τα νανοϋλικά ήδη έχουν βρει πληθώρα εφαρμογών και στο μέλλον αναμένεται να βρουν πολύ περισσότερες. Αρχικά, το ενδιαφέρον εστιάστηκε σε συγκεκριμένες εφαρμογές όπως στις βιοεπιστήμες, στη νανοηλεκτρονική και στην αεροδιαστημική. Σήμερα, όμως, τα νανοϋλικά έχουν εξαπλωθεί από το χώρο των επιστημών και της τεχνολογίας και έχουν μπει στην καθημερινή μας ζωή αφού έχουν βρει ποικίλες εφαρμογές όπως σε δομικά υλικά για καθαρισμό, προστασία, διακόσμηση, καθαρισμό και αποκατάσταση κτιρίων, αλλά και σε προϊόντα καθημερινής οικιακής και όχι μόνο χρήσης.

Δε θα πρέπει ωστόσο να φανταστεί κάποιος πως η νανοτεχνολογία πρόκειται για επιστημονική επανάσταση. Τα περισσότερα θέματα όπου αυτή περικλείει προκύπτουν σαν λογική συνέπεια της εξέλιξης της ικανότητας της επιστήμης και της τεχνολογίας να ερευνά και να εργάζεται σε όλο και μικρότερη κλίμακα. Εξάλλου, η κατάλυση, ένα φαινόμενο που ανέκαθεν χαρακτηριζόταν από νανομετρικές διαστάσεις αποτελεί επιστημονικό κλάδο ο οποίος αναπτύσσεται πολλές δεκαετίες. Επιπλέον, ολόκληρα επιστημονικά πεδία όπως η χημεία ή η βιολογία ανέκαθεν δούλευαν σε τέτοιες διαστάσεις παρόλο που ο όρος νανοεπιστήμη εισήχθη μόλις πρόσφατα.

Συχνά συ?βάλλει στην προσέγγιση διαφόρων πεδίων της επιστή?ης και επωφελείται η ίδια από τη διεπιστη?ονική προσέγγιση, ενώ ανα?ένεται να οδηγήσει σε καινοτο?ίες που θα συ?βάλουν στην αντιμετώπιση πολλών από τα προβλήματα ?ε τα οποία βρίσκεται σή?ερα αντιμέτωπη η κοινωνία:

Ιατρικές εφαρ?ογές συ?περιλα?βανο?ένων π.χ. ?ικροσκοπικών διαγνωστικών ?έσων που θα ?πορούν να ε?φυτεύονται για την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών. Νανοτεχνολογικές επιστρώσεις θα ?πορούν να βελτιώνουν τη διαδραστικότητα και βιοσυ?βατότητα των ε?φυτευ?άτων. Τα ικριώ?ατα που διαθέτουν την ικανότητα αυτοοργάνωσης ανοίγουν τον δρό?ο για νέες γενιές υλικών ?ηχανικής των ιστών και βιο?ι?ητικών υλικών, από τα οποία ?ακροπρόθεσ?α θα ?πορούν να κατασκευάζονται τεχνητά όργανα. Υπό ανάπτυξη βρίσκονται νεωτεριστικά συστή?ατα για στοχοθετη?ένη χορήγηση φαρ?άκων. Προσφάτως, νανοσω?ατίδια διοχετεύθηκαν σε καρκινικά κύτταρα για θεραπευτικούς σκοπούς (θερ?ική ίαση).

Τεχνολογίες της πληροφορίας συ?περιλα?βανο?ένων ?έσων για την αποθήκευση δεδο?ένων ?ε πολύ ?εγάλες πυκνότητες καταγραφής (π.χ. 1 Terabit/inch2) και νέων τεχνολογιών απεικόνισης σε πολύ ευέλικτα πλαστικά υλικά. Μακροπρόθεσ?α, η επίτευξη ?οριακής ή βιο?οριακής νανοηλεκτρονικής, σπιντρονικής και κβαντικής τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών θα ?πορούσαν να ανοίξουν νέους δρό?ους πέρα από τη ση?ερινή τεχνολογία των υπολογιστών.

Η παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας ?πορούν για παράδειγ?α να έχουν οφέλη από τις νέες κυψέλες καυσί?ου ή από νανοδο?η?ένα στερεά πολύ ?ικρού βάρους και υψηλού δυνα?ικού αποθήκευσης υδρογόνου. Υπό ανάπτυξη βρίσκονται επίσης αποτελεσ?ατικοί και χα?ηλού κόστους φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες. Επισπεύδεται η εξοικονό?ηση ενέργειας ?έσω της ανάπτυξης νανοτεχνολογικών λύσεων που οδηγούν σε βελτίωση των ?ονώσεων, των ?εταφορών και του φωτισ?ού.

Αξιοποίηση της νανοτεχνολογίας στην επιστή?η των υλικών ?ε εφαρ?ογές ?εγάλου εύρους ανα?ένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά όλους τους το?είς. Νανοσω?ατίδια χρησι?οποιούνται ήδη για την ισχυροποίηση υλικών και για ?εγαλύτερη αποτελεσ?ατικότητα των καλλυντικών. Με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας ?πορούν να τροποποιούνται διάφορες επιφάνειες έτσι ώστε να ?ην χαράσσονται, να γίνονται αδιάβροχες, καθαρές ή αποστειρω?ένες. Η επιλεκτική ?ετα?όσχευση οργανικών ?ορίων ?έσω νανοδο?η?ένων επιφανειών ανα?ένεται ότι θα επηρεάσει την παραγωγή βιοαισθητήρων και ?οριακών ηλεκτρονικών συσκευών. Οι επιδόσεις των υλικών σε ακραίες συνθήκες ?πορούν να βελτιωθούν σε ση?αντικό βαθ?ό προς όφελος π.χ. της βιο?ηχανίας αεροναυτικής και διαστή?ατος.

Η βιο?ηχανική παραγωγή σε επίπεδο νανοκλί?ακας προαπαιτεί ?ια νέα διεπιστη?ονική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τόσο την έρευνα όσο και την παραγωγή. Θεωρητικά, δύο είναι οι κύριες προσεγγίσεις: η πρώτη, ?ε αφετηρία τα ?ικροσυστή?ατα, καταλήγει στην ελάχιστη δυνατή κλί?ακα (κατιούσα προσέγγιση) και η δεύτερη ?ι?είται τη φύση ?έσω της δη?ιουργίας δο?ών που εκκινούν από το ατο?ικό και το ?οριακό επίπεδο (ανιούσα πορεία). Η πρώτη ?πορεί να συσχετιστεί ?ε συναρ?ολόγηση, η δεύτερη ?ε σύνθεση. Η ανιούσα προσέγγιση βρίσκεται σε πρώι?ο στάδιο, η δυνα?ική της ό?ως έχει ?εγάλη ε?βέλεια έτσι ώστε να ?πορεί να επιφέρει ανατροπές στις τρέχουσες διεργασίας παραγωγής.

Η χρήση επιστη?ονικών οργάνων για τη ?ελέτη των ιδιοτήτων της ύλης σε επίπεδο νανοκλί?ακας επηρεάζει ήδη ση?αντικά τόσο ά?εσα όσο και έ??εσα, και δίνει έτσι ώθηση για πρόοδο σε ευρύ φάσ?α το?έων. Η εφεύρεση του Scanning Tunnelling Microscope υπήρξε ορόση?ο στη γέννηση της νανοτεχνολογίας. Τα επιστη?ονικά όργανα διαδρα?ατίζουν επίσης ουσιαστικό ρόλο για την ανάπτυξη ανιουσών και κατιουσών διεργασιών παραγωγής.

Η έρευνα ?ε αντικεί?ενο τα είδη διατροφής, τους υδάτινους πόρους και το περιβάλλον ?πορεί να προχωρήσει ?έσω των εξελίξεων της νανοτεχνολογίας, ?εταξύ των οποίων συ?περιλα?βάνονται εργαλεία ανίχνευσης και εξουδετέρωσης της παρουσίας ?ικροοργανισ?ών και φυτοφαρ?άκων. Η καταγωγή εισαγό?ενων ειδών διατροφής ?πορεί να ανιχνεύεται ?ε τη βοήθεια νανοσή?ανσης σε ελάχιστη κλί?ακα. Η ανάπτυξη διορθωτικών ?εθόδων ?ε βάση τη νανοτεχνολογία (π.χ. φωτοκαταλυτικές τεχνικές) ?πορεί να έχει θετικά αποτελέσ?ατα για την αντι?ετώπιση της επιβάρυνσης και ρύπανσης του περιβάλλοντος (π.χ. διείσδυση πετρελαίου στους υδάτινους πόρους και στο έδαφος).

Η ασφάλεια ανα?ένεται να ενισχυθεί ?ε τη βοήθεια π.χ. νεωτεριστικών συστη?άτων ανίχνευσης τα οποία εξασφαλίζουν έγκαιρη προειδοποίηση έναντι βιολογικών ή χη?ικών παραγόντων ?έχρι το επίπεδο του ?ορίου. Βελτιω?ένη προστασία της ιδιοκτησίας (π.χ. τραπεζογρα??ατίων) θα ?πορούσε να επιτευχθεί ?ε νανοετικέτες. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η ανάπτυξη νέων κρυπτογραφικών τεχνικών για την κοινοποίηση δεδο?ένων.

Στην αγορά κυκλοφορούν ήδη αρκετά προϊόντα βασισ?ένα στη νανοτεχνολογία: ιατρικά προϊόντα (π.χ. επίδεσ?οι, καρδιακές βαλβίδες κ.ά.), ηλεκτρονικά εξαρτή?ατα, βαφές που δεν χαράσσονται, αθλητικά είδη, υφάσ?ατα που δεν τσαλακώνουν και δεν λεκιάζουν, αντιηλιακές κρέ?ες. Οι αναλυτές εκτι?ούν ότι η αγορά αυτών των προϊόντων ανέρχεται σή?ερα σε 2,5 δισεκατο??ύρια ευρώ ?ε προοπτική να ανέλθει σε εκατοντάδες δισεκατο??ύρια ευρώ ?έχρι το 2010 και ένα τρισεκατο??ύριο ευρώ αργότερα. Με την προοπτική επίτευξης βελτιω?ένων επιδόσεων ?ε λιγότερες πρώτες ύλες, συγκεκρι?ένα ?έσω της ανιούσας προσέγγισης στην παραγωγή, η νανοτεχνολογία περικλείει ?ια δυνα?ική για ?είωση των αποβλήτων στη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων.

 

 

Είδη Μικροσκοπίων

Μικροσκόπιο AFM

Το μικροσκόπιο ατομικής δύναμης (AFM), μας δίνει εικόνες των ατόμων που βρίσκονται πάνω σε μια επιφάνεια ή μέσα σ' αυτήν. 

Το  AFM δουλεύει στηριζόμενο στη σάρωση που εκτελεί μια λεπτή κεραμική ή από ημιαγώγιμο υλικό βελόνα, πάνω από μια επιφάνεια, κατά τον ίδιο περίπου τρόπο που η βελόνα ενός πικάπ σαρώνει τα αυλάκια ενός δίσκου βινυλίου.

Η αιχμή της βελόνας τοποθετείται στην άκρη ενός μοχλοβραχίονα που μπορεί να ταλαντεύεται ενώ είναι στερεωμένος στο άλλο άκρο, όπως περίπου ένας βατήρας καταδύσεων.

Καθώς η ακίδα έλκεται ή απωθείται από την επιφάνεια που σαρώνει, ο μοχλοβραχίονας αυτός αποκλίνει. Το μέγεθος της απόκλισης καταγράφεται από μια δέσμη λέιζερ η οποία ανακλάται σε αμβλεία γωνία από το άκρο του μοχλοβραχίονα που ταλαντώνεται. Το γράφημα της απόκλισης της δέσμης λέιζερ σε σχέση με τη θέση της ακίδας πάνω στην επιφάνεια του δείγματος, μας δίνει την ανάλυση της επιφάνειας σε όρη και κοιλάδες που περιέχει αυτή. Μας δίνει δηλαδή τη μορφολογία της επιφάνειας.

Το AFM μπορεί να δουλέψει με την ακίδα σε επαφή με το δείγμα, είτε με την ακίδα να χτυπά ελαφρά την επιφάνεια όπως περίπου κάνουν οι τυφλοί με τα μπαστούνια τους. Τότε καταγράφονται οι μεταβολές που παρατηρούνται ως προς τη σκληρότητα της επιφάνειας ή ως προς την τάση προσκόλλησης της ακίδας στην επιφάνεια. 

 Με τη μέθοδο της μικροσκοπίας ατομικής δύναμης, πετυχαίνουμε διακριτική ικανότητα επί της επιφανείας από Angrstroms μέχρι μερικά μικρά του μέτρου. Η ακτίνα της ακίδας είναι της τάξης των 20 νανομέτρων. Η δύναμη που ασκείται μεταξύ ακίδας και επιφάνειας είναι της τάξης των 10-11 έως 10-6 Ν.

 Άλλες παραλλαγές της μεθόδου είναι:

 • Η μέθοδος μαγνητικής δύναμης, κατά την οποία η ακίδα είναι μαγνητική και έτσι οπτικοποιούνται οι μαγνητικές περιοχές του δείγματος.

 • Η μέθοδος ηλεκτρικής δύναμης, κατά την οποία η ακίδα είναι φορτισμένη, και έτσι εντοπίζονται και καταγράφονται οι μεταβολές ως προς το φορτίο της επιφάνειας. δείγματος.

 

Τυπική μορφή ενός μικροσκοπίου ατομικής δύναμης

 

 

 

Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης (AFM) αποκαλύπτει τη χημική ταυτότητα μεμονωμένων ατόμων

Μια διεθνής ομάδα φυσικών έδειξε για πρώτη φορά ότι το Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης (AFM) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκαλύψει τη χημική ταυτότητα μεμονωμένων ατόμων σε μια επιφάνεια σε θερμοκρασία δωματίου. Αυτή η ανακάλυψη θα μπορούσε να προετοιμάσει το έδαφος για το χημικό προσδιορισμό στην ατομική κλίμακα, δεδομένου ότι μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένα άτομα από ένα σύνθετο μίγμα στοιχείων.

Παρακάτω: Ένα Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης μπορεί να προσδιορίσει την ταυτότητα των ατόμων της επιφάνειας ενός κράματος: άτομα πυριτίου [κόκκινο], κασσιτέρου [μπλε] και μολύβδου [πράσινα]

 

 

 

 

Το μικροσκόπιο AFM  λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που μια βελόνα διαβάζει ένα δίσκο μουσικής. Χρησιμοποιεί μια υπέρλεπτη ακίδα που στηρίζεται σε εύκαμπτο προεξέχοντα βραχίονα. Καθώς η ακίδα σαρώνει την υπό εξέταση επιφάνεια, εκτελεί ανοδικές και καθοδικές κινήσεις καθώς συναντά τα άτομα της επιφάνειας.

Η ταλάντωση αυτή οφείλεται στις ελκτικές ή απωστικές δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων του πυριτίου της ακίδας και των ατόμων της επιφάνειας. Μάλιστα, ο ρυθμός ταλάντευσης του βραχίονα εξαρτάται  από την απόσταση μεταξύ του ατόμου και της άκρης. Αυτές οι μεταβολές μπορούν εν συνεχεία να μετατραπούν σε χάρτη της επιφάνειας ατομικής κλίμακας.

"Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμία τεχνική η οποία να μας επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας κάθε μεμονωμένου ατόμου και την ταυτόχρονη παρατήρηση τους", δηλώνει ο Ruben Perez, του Αυτόνομου Πανεπιστημίου στη Μαδρίτη. Χρησιμοποιώντας το AFM, ο Oscar Custance και οι συνεργάτες του στο Πανεπιστήμιο της Οζάκα, μαζί με τον Perez και άλλους συναδέλφους τους, κατάφεραν να διακρίνουν άτομα κασσιτέρου, πυριτίου και μολύβδου, τα οποία μεταξύ τους παρουσιάζουν χημική ομοιότητα. Η εικόνα των ατόμων που προκύπτει μοιάζει με έναν κοκκώδη πίνακα, όπου οι «κόκκοι» ? τα μεμονωμένα άτομα ? καθίστανται διακριτά όταν ψευδοχρωματίζονται.

Η ικανότητα ταυτοποίησης και χειρισμού των ατόμων ήρθε για πρώτη φορά στο προσκήνιο το 1989, όταν οι επιστήμονες της IBM σχημάτισαν το λογότυπο της εταιρείας τους με άτομα ξένου. Εκείνη την εποχή, οι φυσικοί στηρίχτηκαν στο σαρωτικό μικροσκόπιο σήραγγας (STM), το οποίο ανιχνεύει τα άτομα μέσω μικρής ροής ηλεκτρονίων μεταξύ της αιχμής της ακίδας του μικροσκοπίου και ενός ατόμου. Ωστόσο, το μικροσκόπιο STM μπορεί να ταυτοποιήσει άτομα μόνο ηλεκτρικώς αγώγιμων υλικών σε αντίθεση με την τεχνική αυτή, που χρησιμοποιείται και για αγωγό και για μονωτή.

Οι ερευνητές κάνοντας επαναλαμβανόμενες ιδιαίτερα ακριβείς μετρήσεις έδειξαν ότι οι δυνάμεις μεταξύ της άκρης της ακίδας και του κάθε στοιχείου ήταν ελάχιστα διαφορετικές. Για να γίνουν οι ταυτοποιήσεις ήταν απαραίτητο η ακίδα να επιστρέψει στο ίδιο άτομο πολλές φορές και να εστιάσει το μικροσκόπιο στο ίδιο σημείο με μια ακρίβεια 0,5 ?ngstroms. Επίσης, παρατήρησαν ότι το μέγεθος αυτών των δυνάμεων ποίκιλε από πείραμα σε πείραμα, επειδή η ακριβής σύνθεση της άκρης της ακίδας είναι αδύνατον να ελεγχθεί. Εντούτοις, η αναλογία των δυνάμεων της αλληλεπίδρασης μεταξύ του κάθε στοιχείου παρέμεινε σταθερή ανεξάρτητα από τη σύνθεση και τη δομή της άκρης του μικροσκοπίου.

Το επόμενο βήμα, λένε οι επιστήμονες, θα ήταν να ξεχωρίσουν πάνω από τρία στοιχεία, που χρησιμοποιήθηκαν από την ομάδα της Οζάκα. Εάν, επίσης, μπορούσε να εφαρμοστεί σε μονωτικές επιφάνειες, το σύστημα θα μπορούσε τελικά να εξελιχθεί σε ένα αναλυτικό εργαλείο για να προσδιοριστούν με εύκολο τρόπο μεμονωμένα άτομα της επιφάνειας.

Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο

 

Ο όρος Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο, αν και λανθασμένος, έχει επικρατήσει στην Ελληνική ορολογία.  Πιο σωστά θα έπρεπε να ονομάζεται Ηλεκτρονιακό Μικροσκόπιο επειδή η ακτινοβολία που χρησιμοποιεί είναι επιταχυνμένα ηλεκτρόνια.  Η λέξη ηλεκτρονικό, όπως έχει επικρατήσει στην Ελληνική γλώσσα, σημαίνει απλά ότι είναι μια ηλεκτρονική συσκευή.  Ο αντίστοιχος Αγγλικός όρος είναι Electron Microscope και όχι Electronic όπως λάθος πολλοί το αναφέρουν.  Στη Γαλλική γλώσσα ο όρος είναι ο ίδιος, και για τις δυο έννοιες και μάλλον από αυτή προήλθε και ο αντίστοιχος Ελληνικός.

 

Η ηλεκτρονική μικροσκοπία κάνει χρήση των ιδιοτήτων των ηλεκτρονίων καθώς αυτά οπισθοσκεδάζονται από ένα σώμα ή διέρχονται μέσα από αυτό. Η υπεροχή ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου εν συγκρίσει με ένα οπτικό μικροσκόπιο στηρίζεται στα εξής:

 

Ένα οπτικό μικροσκόπιο μας επιτρέπει μεγέθυνση εκατοντάδων φορών. Ωστόσο η ελάχιστη λεπτομέρεια που μπορεί να διακριθεί είναι περίπου 200nm, όριο το οποίο το θέτει η κυματική φύση του ορατού φωτός και το ελάχιστο μήκος κύματος του. Αντιθέτως, ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο εκμεταλλεύεται τη κυματική φύση των ηλεκτρονίων σε μήκη κύματος πολύ μικρότερα.

 

Όπως γνωρίζουμε η σχέση μήκους κύματος και ορμής ή ενέργειας δίνεται από τον τύπο:

 

λ=h/p=hc/E,

 

όπου h η σταθερά του Πλανκ, p η ορμή και Ε η ενέργεια. Για ηλεκτρόνια ενέργειας 3600 eV και σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο το μήκος κύματος ισούται με 0,02 nm. Βέβαια η τελική μέγιστη ανάλυση είναι μικρότερη, της τάξεως του 0,1 nm καθώς υπεισέρχονται περιορισμοί από τη κατασκευή του οργάνου.

 

            Σύμφωνα με τη θεωρία του De Broglie, το μήκος κύματος λ των ηλεκτρονίων υπολογίζεται από τον τύπο:                 

(1)

όπου V είναι η τάση επιτάχυνσης των σωματιδίων σε Volts και λ το μήκος κύματος των επιταχυνμένων ηλεκτρονίων. Έτσι για μια τάση επιτάχυνσης 80 kV, το μήκος κύματος λ γίνεται λ=0.004 nm. 

σύμφωνα με τον τύπο (2), όπου (Α) είναι το αριθμητικό άνοιγμα του φακού, η διακριτική ικανότητα (d) γίνεται περίπου 0.15 nm.

Το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης (ΗΜΔ, ΤΕΜ, TransmissionElectronMicroscope)

 

Στο ΗΜΔ  η πηγή ηλεκτρονίων αποτελείται ένα νήμα βολφραμίου (ή ακίδα LaB6) που με την πυράκτωσή, όταν περάσει από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα, εκπέμπει ηλεκτρόνια.  Μεταξύ του νήματος, που αποτελεί την κάθοδο, και της ανόδου, εφαρμόζεται μια διαφορά δυναμικού (συνήθως της τάξης των 60-100 kV) η οποία επιταχύνει τα ηλεκτρόνια.  Η πορεία των ηλεκτρονίων, ρυθμίζεται από τους ηλεκτρομαγνητικούς φακούς στους οποίους αλλάζοντας την ένταση του ρεύματος που τους διαπερνάει, μπορούμε να μεταβάλλουμε την ένταση του μαγνητικού πεδίου τους (δηλαδή την εστιακή τους απόσταση) και επομένως να εστιάσουμε τη δέσμη των ηλεκτρονίων πάνω στο παρασκεύασμα.

Οι κύριες ρυθμίσεις σ' ένα ΗΜΔ επιτυγχάνονται με:

1.          τον συγκεντρωτή φακό (condenser lens), εστίαση της δέσμης στο παρασκεύασμα.

2.          τον αντικειμενικό φακό  (objective lens), εστίαση της εικόνας στην οθόνη.

3.          ενδιάμεσος ή και φακός προβολής (intermediate, projector lens) για τη ρύθμιση της μεγέθυνσης.

Η εικόνα σχηματίζεται πάνω σε μια οθόνη επικαλυμμένη με φωσφορίζουσα ουσία η οποία διεγείρεται από τα ηλεκτρόνια που πέφτουν επάνω της, αφού αυτά διαπεράσουν το παρασκεύασμα.  Τα σημεία του παρασκευάσματος που δεν είναι διαπερατά από τα ηλεκτρόνια, μας δίνουνσκοτεινές περιοχές (ηλεκτρονιόφιλες, ηλεκτρονιακά πυκνές, electron dense) ενώ αντίθετα τα διαπερατά σημεία (ηλεκτρονιακά διαφανή, electron lucent) μας δίνουν φωτεινές περιοχές.  Αυτή η διαφοροποίηση επιτυγχάνεται με την εκλεκτική «χρώση» του παρασκευάσματος

 

Εικόνα 1.  Σχηματική παράσταση ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης.

            Φυσικά αυτές τις εικόνες εκτός του ότι μπορούμε να τις παρατηρήσουμε απ' ευθείας στην οθόνη του μικροσκοπίου, μπορούμε και να τις απεικονίσουμε με τις ειδικές φωτογραφικές μηχανές που είναι πάντα ενσωματωμένες στα μικροσκόπια.  Τα πιο σύγχρονα μικροσκόπια διαθέτουν ενσωματωμένη ψηφιακή κάμερα και μικροϋπολογιστή και έτσι μπορεί να γίνει απ? εθείας ψηφιοποίηση και αποθήκευση της εικόνας

 

Επειδή τα ηλεκτρόνια δε μπορούν να ταξιδέψουν στον αέρα, το όλο σύστημα, πηγή ηλεκτρονίων, φακοί, παρασκεύασμα, οθόνη και σύστημα φωτογράφησης πρέπει να βρίσκονται σε υψηλό κενό της τάξης των 10-4 Torr τουλάχιστο. 

 

Ο τρόπος που λειτουργεί το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, μας θέτει πολλούς περιορισμούς ως προς τη φύση των δειγμάτων που μπορούμε να παρατηρήσουμε.  Έτσι ένα δείγμα για να είναι δυνατό να παρατηρηθεί με το κλασσικό ΗΜΔ και με τις κλασσικές μεθόδους θα πρέπει να έχει τις παρακάτω ιδιότητες:

α. να αντέχει σε υψηλό κενό,

β. να είναι σταθερό στο βομβαρδισμό ηλεκτρονίων,

γ. να είναι αρκετά λεπτό για να μπορούν να το διαπερνούν τα ηλεκτρόνια, και

δ. να επιτρέπει τη διαφορική σκέδαση των ηλεκτρονίων.

            Αυτές οι ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα παρασκεύασμα, μας περιορίζουν στο να μπορούμε να εξετάσουμε μόνο μονιμοποιημένα δείγματα (νεκρά), αφυδατωμένα, κομμένα σε πολύ λεπτές τομές (πάχος 50-100  nm) και «χρωματισμένα» με «χρωστικές» που περιέχουν βαριά μέταλλα, όπως για παράδειγμα είναι ο μόλυβδος και το ουράνιο. 

Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (ΗΜΣ, ScanningElectronMicroscope, SEM)

Το ΗΜΣ παράγει καλά εστιασμένες τρισδιάστατες εικόνες με μεγάλη λεπτομέρεια.  Ένα σύγχρονο ΗΜΣ έχει διακριτική ικανότητα που φτάνει τα 3 nm.         Το ΗΜΣ χρησιμοποιεί, όπως και το ΗΜΔ, μια δέσμη ηλεκτρονίων που εδώ όμως αντί να διαπερνούν το παρασκεύασμα, σαρώνουν την επιφάνειά του (όπως σαρώνουν τα μάτια μας τη σελίδα ενός βιβλίου όταν διαβάζουμε) με πολύ μεγάλη ταχύτητα.  Η δέσμη των ηλεκτρονίων παράγεται και εδώ από ένα νήμα, και ένα σύστημα ανόδου καθόδου όπου εφαρμόζεται υψηλή τάση, συνήθως της τάξης των 15-40 kV, για την επιτάχυνση των ηλεκτρονίων  Η δέσμη των ηλεκτρονίων αφού εστιαστεί από  σύστημα  συγκεντρωτών  φακών βομβαρδίζει το παρασκεύασμα με αποτέλεσμα κάποια από τα ηλεκτρόνια να το διαπερνούν, κάποια να σκεδάζονται ή να άγονται ενώ συγχρόνως να προκαλείται η παραγωγή δευτερογενών ηλεκτρονίων, ακτινών Χ και ηλεκτρονίων Auger, όπως δείχνει η Εικόνα 4.  Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια, που προέρχονται από την επιφάνεια του παρασκευάσματος έχουν μικρή σχετικά  ενέργεια που σχετίζεται με τη τοπογραφία του.  Αυτά τα δευτερογενή ηλεκτρόνια συλλέγονται και στέλνονται σαν ένα ηλεκτρονικό σήμα μέσω ενός ενισχυτή εικόνας σ? ένα καθοδικό σωλήνα (CRT) όπου γίνεται και η παρατήρηση ή και η φωτογράφηση του δείγματος.  Τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια ή ακτινοβολίες που παράγονται μπορούν να μας δώσουν άλλες πληροφορίες σχετικές με την υφή και σύσταση του παρασκευάσματος.

Εικόνα 2.  Σχηματική παράσταση των διαφόρων τμημάτων ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (ΗΜΣ).

 
Εικόνα 3. Οι διάφοροι τρόποι αλληλοεπίδρασης παρασκευάσματος και δέσμης επιταχυνμένων ηλεκτρονίων, όπως συμβαίνει και στο ΗΜΣ.

Εικόνες από Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

 

1ο πείραμα: Απομόνωση γραφενίου*

Σκοπός :απομόνωση γραφενίου από ξύσματα μολυβιού

Εξοπλισμός: 1 μολύβι

1 ξύστρα

10 κομμάτια σελοτέιπ (9cm)

Bήματα: Παίρνουμε ένα κομμάτι σελοτέιπ (9cm) και τοποθετούμε πάνω ξύσματα μολυβιού (γραφίτης). Παίρνουμε ένα άλλο κομμάτι σελοτέιπ και το κολλάμε πάνω στο προηγούμενο. Έπειτα παίρνουμε το δεύτερο και το κολλάμε σε νέο σελοτέιπ επαναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία και για τα δέκα κομμάτια σελοτέιπ.

Συμπεράσματα: Συμπεραίνουμε ότι στο τελευταίο σελοτέιπ έχουν απομείνει νανοσωματίδια γραφίτη που δεν είναι ορατά με το μάτι, αλλά με μικροσκόπιο. Αυτό είναι το γραφένιο. Το αποτέλεσμα είναι επιθυμητό καθώς περιμέναμε τα νανοσωματίδια γραφίτη που απέμειναν να είναι μη διακριτά με το γυμνό μάτι.

*γραφένιο: Ο όρος γραφένιο πρωτοεμφανίστηκε το 1987, προκειμένου να περιγράψει μονά φύλλα γραφίτη ως ένα από τα συστατικά των ενώσεων παρεμβολής γραφίτη (GICs). Ο όρος χρησιμοποιήθηκε επίσης στις πρώτες περιγραφές των νανοσωλήνων άνθρακα, καθώς και για την κρυσταλλική αύξηση του γραφενίου και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

Οι πρώτοι που απομόνωσαν το εξωτικό υλικό ήταν οι φυσικοί Αντρέ Γκέιμ και Κονσταντίν Νοβολέσοφ στη Βρετανία, οι οποίοι χρησιμοποίησαν μια απλή κολλητική ταινία για να αποσπάσουν φύλλα γραφένιου από κρυστάλλους γραφίτη. Η ανακάλυψη τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής του 2010, ωστόσο η μέθοδος της κολλητικής ταινίας δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα.

 

 

 

Μια εικόνα Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου από (Α) μια μονή στρώση γραφενίου, (Β) μια διπλωμένη μονή στρώση γραφενίου.

(C) Μια ατομική ανάλυση μιας μονής στρώσης γραφενίου.

2ο Πείραμα: Αποκόλληση νανοσωματιδίων χαλκού

Σκοπός: Αποκόλληση νανοσωματιδίων χαλκού από σύρματα

Εξοπλισμός: 1 δοχείο με νερό και μαγειρική σόδα

2 χάλκινα σύρματα

Συσκευή παροχής ρεύματος

Βήματα: Αρχικά βάλαμε τη σόδα και το νερό στο δοχείο και στη συνέχεια τα δύο σύρματα χαλκού. Μετά συνδέσαμε τα σύρματα με την πηγή και ασκήσαμε τάση 20V για 10 λεπτά.

Συμπέρασμα: Αρχίζουν να βγαίνουν φυσαλίδες από τα σύρματα και το νερό παίρνει ένα γαλάζιο χρώμα. Επίσης το ένα συρματάκι γίνετε καφέ και το άλλο γαλάζιο. Τα νανοσωματίδια χαλκού που αποκολλούνται μαζεύονται σαν ίζημα στον πυθμένα του δοχείου. Το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο και επιθυμητό αφού επιτεύχθηκε ο στόχος της αποκόλλησης των νανοσωματιδίων χαλκού από την επικάλυψη χαλκού των συρμάτων.

Νανοσωματίδια χαλκού στους 300ο C

3ο Πείραμα: Μικροσκοπία ατομικών Δυνάμεων με τη διάταξη NanoEducator

Σκοπός: Τρισδιάστατη απεικόνιση της επιφάνειας ενός DVD και μέτρηση της τραχύτητάς του.

Το πείραμα αφορά την σάρωση της επιφάνειας του υλικού όπου καταγράφεται η πληροφορία σε ένα DVD. Το υλικό αυτό είναι πολυκαρβονικό (άμορφο πολυμερές υλικό) και είναι αρκετά φθηνό, όπως φανερώνει και η τιμή των DVDs.

Εξοπλισμός: Το πείραμα εφαρμόστηκε σε πρόγραμμα demo και δεν χρειάστηκε εξοπλισμός παρά μόνο ένας Η/Υ.

Βήματα: Αφού ανοίξαμε το πρόγραμμα, αρχίσαμε το Scanning και ορίσαμε επιφάνεια σάρωσης. Κάθε φορά συμπληρώνονταν γραμμές, οι οποίες καταγράφονταν. Μόλις ολοκληρώθηκε η σάρωση, είδαμε την εικόνα τρισδιάστατη και δισδιάστατη. Κάναμε ανάλυση της εικόνας και πήραμε την τιμή Roughness Average. Επαναλάβαμε το πείραμα για διάφορες περιοχές σάρωσης.

 

 

Scan Area (nm*nm)

Roughness Average (nm)

1000*1000

7,62

2000*2000

16,44

5000*5000

33,78

7000*7000

44,43

10000*10000

55,14

12000*12000

59,44

 

Συμπεράσματα: Όλοι βρήκαμε τους ίδιους αριθμούς γιατί το πρόγραμμα ήταν demo και δεν έγινε σε αληθινό μικροσκόπιο λόγω τις ευαισθησίας της βελόνας και του κόστους της, ώστε να αποφευχθούν πιθανές ζημιές. Οι τιμές που πήραμε για την τραχύτητα ανάμεσα στις διαφορετικές περιοχές σάρωσης διαφέρουν, γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η περιοχή σάρωσης, τόσο πιο ακριβές είναι το αποτέλεσμα. Επομένως, παρόλο που το DVD φαίνεται λείο στο γυμνό μάτι, στην πραγματικότητα η επιφάνειά του δεν είναι λεία και στη νανοκλίμακα είναι φανερή η τραχύτητά της.

 

  

         

Height image of DVD structure. Scan size 6 ?m. Z-scale 120 nm.

Amplitude image of the same area. Z-scale equals to 1V.

 

 

Φωτοβολταϊκά

 

Με τον γενικό όρο φωτοβολταϊκά χαρακτηρίζονται οι βιομηχανικές διατάξεις μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Στην ουσία πρόκειται για ηλεκτρογενήτριες που συγκροτούνται από πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία σε επίπεδη διάταξη που έχουν ως βάση λειτουργίας το φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Τα φωτοβολταϊκά ανήκουν στη κατηγορία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Φωτοβολταϊκή διάταξη

 

Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο

Το φωτοβολταϊκό (Φ/Β) φαινόμενο αφορά τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Το Φ/Β φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1839 από τον Εντμόντ Μπεκερέλ (Alexandre-Edmond Becquerel ). Περιληπτικά πρόκειται για την απορρόφηση της ενέργειας του φωτός από τα ηλεκτρόνια των ατόμων του Φ/Β στοιχείου και την απόδραση των ηλεκτρονίων αυτών από τις κανονικές τους θέσεις με αποτέλεσμα την δημιουργία ρεύματος. Το ηλεκτρικό πεδίο που προϋπάρχει στο Φ/Β στοιχείο οδηγεί το ρεύμα στο φορτίο.

H λειτουργία των φωτοβολταϊκών κυττάρων βασίζεται στη μεταφορά ενέργειας από τα φωτόνια της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτουν στην επιφάνεια ενός ημιαγωγού, στους φορείς ηλεκτρικού φορτίου (ηλεκτρόνια και οπές) μέσα σε αυτόν. Το ημιαγώγιμο αυτό στρώμα χαρακτηρίζεται από δύο περιοχές, μία p-τύπου (πλούσια σε οπές) και μία n-τύπου (πλούσια σε ηλεκτρόνια), στη διεπιφάνεια των οποίων αναπτύσσεται ένα ηλεκτρικό πεδίο. Έτσι είναι δυνατός τελικά ο διαχωρισμός των φορέων βάσει του είδους του ηλεκτρικού φορτίου που φέρουν. Ως αποτέλεσμα έχουμε καταρχήν την εμφάνιση διαφοράς δυναμικού (τάσης) στα άκρα του συστήματος και στη συνέχεια την κυκλοφορία των φορτίων (ηλεκτρικό ρεύμα), όταν γίνει σύνδεση με εξωτερικό ηλεκτρικό κύκλωμα. Το τελευταίο επιτυγχάνεται με χρήση δύο ηλεκτροδίων μεταλλικού τύπου που μπορούν να προσαρμοστούν εξωτερικά.
Τα περισσότερα ηλιακά πάνελς του εμπορίου χρησιμοποιούν κρυστάλλους πυριτίου (Si), οι οποίοι όμως παραμένουν ακόμη ακριβοί στη σύνθεσή τους, με αποτέλεσμα η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια να είναι ασύμφορη οικονομικά ειδικά σε σύγκριση με την αντίστοιχη που παράγεται από τα ορυκτά καύσιμα. Συγκρίνοντας το ειδικό κόστος παραγωγής - ισχύος (σε Εuros/W), η ηλιακή ενέργεια είναι ακόμη 3-4 φορές ακριβότερη από την ενέργεια που παράγεται από τα ορυκτά καύσιμα με αποτέλεσμα τον περιορισμό της χρήσης τους σε εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως π.χ. δορυφόρους και τηλεπικοινωνιακούς πύργους απομονωμένους από γραμμές ισχύος.

Σχετικά πρόσφατα, διάφοροι κατασκευαστές βρήκαν τρόπους να παράγουν πιο οικονομικά ηλιακά κύτταρα με χρήση νέων υλικών, όπως για παράδειγμα εξαιρετικά λεπτών στρώσεων (films) άμορφου πυριτίου ή οργανικών υλικών.

 

 

1η γενιά (PV πυριτίου)

 

Μονοκρυσταλλικά πλαίσια PV πυριτίου Πολυκρυσταλλικά πλαίσια PV πυριτίου

 

12 ? 18 % απόδοση, ευαίσθητα

στη θερμοκρασία, περισσότερο

ακριβά

χρησιμοποιούν μια σειρά κελιών αντί για ένα μεγάλο κελί, απόδοση 11-16%, μεγαλύτερο μέγεθος

 

2η γενιά (λεπτά υμένια)

 

 • Υλικά (CdTe, GaAs, Ge, and GaInP2, GaInP, χαλκός indium gallium selenide (CIGS/CIS), άμορφα κελιά πυριτίου, micromorphous silicon and DSSC) εφαρμόζονται σε ένα λεπτό υμένιο και τοποθετούνται πάνω σε ένα υπόστρωμαα από γυαλί ή κεραμικά

 • Μικρότερο κόστος παραγωγής, παρόμοια απόδοση (κάτω από 18%)

3η γενιά (Οργανικά OPVs)

 

 

 

 • Αποτελούνται από οργανικά υλικά

 • Μικρό κόστος παραγωγής, ελαστικά, μικρότερες ποσότητες ισχύος απαιτούνται για τη λειτουργία τους ? πολλές εφαρμογές

 • Απόδοση 5%, χρόνος ζωής ? 20.000h

 

Θερμοκήπια: καλλιέργεια φυτών που δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν στον εξωτερικό χώρο

 

 • Αρχή του Θερμοκηπίου: οι ακτίνες του Ήλιου διέρχονται μέσα από τα τζάμια, η θερμότητά δεν μπορεί να διαφύγει.

 • Το βράδυ ψύχεται απότομα

 • Ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες, τα θερμοκήπια αποτελούνται από διπλά τζάμια και σύστημα θέρμανσης έως ένα απλό πλαστικό.

 • Το σύστημα θέρμανσης θα μπορούσε να αντικατασταθεί με φωτοβολταϊκά.

 • Πρέπει να μελετηθεί η σωστή τοποθέτησή τους ανάλογα με τον προσανατολισμό του θερμοκηπίου (βορράς - νότος, ανατολή ? δύση) ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συλλογή ηλιακών ακτινών.

Ανόργανα Φωτοβολταϊκά

Δομή ενός φωτοβολταϊκού συστήματος

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα αριθμό μερών ή υποσυστημάτων:

 • (α) Τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια με τη μηχανική υποστήριξη και πιθανόν ένα σύστημα παρακολούθησης της ηλιακής τροχιάς.

 • (β) Μπαταρίες (υποσύστημα αποθήκευσης)- πλέον δεν χρησιμοποιούνται, εκτός σε απομακρυσμένες εγκαταστάσεις όπως είναι π.χ. οι Φάροι, διαφορετικά η σύνδεση του πάνελ γίνεται απευθείας με το υφιστάμενο δίκτυο της ΔΕΗ.

 • (γ) Καθορισμό ισχύος και συσκευή ελέγχου που περιλαμβάνει φροντίδα για μέτρηση και παρατήρηση.

 • (δ) Εφεδρική γεννήτρια. Η επιλογή του πώς και ποια από αυτά τα στοιχεία ολοκληρώνονται μέσα στο σύστημα εξαρτάται από ποικίλες εκτιμήσεις.

Διάκριση Φ/Β συστημάτων

Υπάρχουν δυο κύριες κατηγορίες συστημάτων, το διασυνδεδεμένο με το δίκτυο και το αυτόνομο. Η απλούστερη μορφή του δεύτερου εκ των δυο αποτελείται απλώς από μια φωτοβολταϊκή γεννήτρια, η οποία μόνη της τροφοδοτεί με συνεχές ρεύμα ένα φορτίο οποτεδήποτε υπάρχει επαρκής φωτεινότητα. Αυτού του τύπου το σύστημα είναι κοινό σε εφαρμογές άντλησης. Σε άλλες περιπτώσεις το σύστημα περιέχει συνήθως μια φροντίδα για αποθήκευση ενέργειας από τις μπαταρίες. Συχνά συμπεριλαμβάνεται κάποια μορφή ρύθμισης της ισχύος, όπως στην περίπτωση που απαιτείται εναλλασσόμενο ρεύμα να εξέρχεται από το σύστημα. Σε μερικές περιπτώσεις το σύστημα περιέχει μια εφεδρική γεννήτρια.

Τα συνδεδεμένα στο δίκτυο συστήματα μπορούν να υποδιαιρεθούν σ? εκείνα στα οποία το δίκτυο ενεργεί απλώς ως μια βοηθητική τροφοδοσία (εφεδρικό δίκτυο) και εκείνα τα οποία ίσως λάβουν επίσης πρόσθετη ισχύ από τη Φ.Β. γεννήτρια (αλληλοεπιδρώμενο δίκτυο). Μέσα στους Φ.Β. σταθμούς όλη η παραγόμενη ισχύς τροφοδοτείται στο δίκτυο.

Φωτοβολταϊκές βασικές μονάδες

Συνήθως τα ηλιακά στοιχεία σε μια βασική μονάδα συνδέονται μεταξύ τους σε μια βασική σειρά. Αυτό οφείλεται στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του κάθε ηλιακού στοιχείου. Ένα τυπικό (διαμέτρου 4 ιντσών) ηλιακό στοιχείο κρυσταλλικού πυριτίου ή ένα (10 cm Χ 10 cm) πολυκρυσταλλικό στοιχείο θα παρέχουν κάτω από κανονικές συνθήκες ισχύ μεταξύ 1 και 1,5 W, εξαρτώμενη από την απόδοση του ηλιακού στοιχείου. Αυτή η ισχύς παρέχεται συνήθως υπό τάση 0,5 ή 0,6 V. Από τη στιγμή που υπάρχουν πολύ λίγες εφαρμογές, οι οποίες μπορούν να λειτουργούν σε αυτή την τάση, η άμεση λύση είναι να συνδεθούν τα ηλιακά στοιχεία σε σειρά.

Ο αριθμός των ηλεκτρικών στοιχείων μέσα σε μια βασική μονάδα ρυθμίζεται από την τάση της βασικής μονάδας. Η ονομαστική τάση λειτουργίας του συστήματος συνήθως πρέπει να ταιριάζει με την ονομαστική τάση του υποσυστήματος αποθήκευσης. Οι περισσότερες εκ των φωτοβολταϊκών βασικών μονάδων, που κατασκευάζονται βιομηχανικά έχουν, επομένως, σταθερές διατάξεις, οι οποίες μπορούν να συνεργασθούν ακόμη και με μπαταρίες των 12Volt. Προνοώντας για κάποια υπέρταση προκειμένου να φορτιστεί η μπαταρία και να αντισταθμιστεί χαμηλότερη έξοδος, κάτω από συνθήκες χαμηλότερες των κανονικών, έχει βρεθεί ότι μια ομάδα των 33 έως 36 ηλιακών στοιχείων σε σειρά συνήθως εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία.

Έτσι η ισχύς των βασικών μονάδων πυριτίου συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 40 και 60 W. Οι παράμετροι της βασικής μονάδας καθορίζονται από τον κατασκευαστή κάτω από τις ακόλουθες κανονικές συνθήκες:

 • Ακτινοβολία 1 ΚW/m2

 • Φασματική κατανομή ΑΜ 1,5

 • Θερμοκρασία ηλιακού στοιχείου 25°C

Πρόκειται για τις ίδιες συνθήκες με αυτές που χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρισθούν τα ηλιακά στοιχεία. Η ονομαστική έξοδος συνήθως ονομάζεται ισχύς κορυφής μιας βασικής μονάδας και εκφράζεται σε W κορυφής (W).

Τα τρία περισσότερο σημαντικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά μιας βασικής μονάδας είναι το ρεύμα βραχυκυκλώματος, η τάση ανοικτού κυκλώματος και το σημείο μέγιστης ισχύος σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία και την ακτινοβολία. Αυτές οι χαρακτηριστικές μοιάζουν με τη χαρακτηριστική Ι-V ενός ηλιακού στοιχείου, ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένες ιδιομορφίες.

Βαθμός απόδοσης


Ο βαθμός απόδοσης εκφράζει το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια στο φωτοβολταϊκό στοιχείο. Τα πρώτα φωτοβολταϊκά στοιχεία που σχεδιάστηκαν τον 19ο αιώνα δεν είχαν παρά 1-2% απόδοση, ενώ το 1954 τα εργαστήρια Bell Laboratories δημιούργησαν τα πρώτα Φ/Β στοιχεία πυριτίου με απόδοση 6%. Στην πορεία του χρόνου, όλο και αυξάνεται ο βαθμός απόδοσης: η αύξηση της απόδοσης έστω και κατά μια ποσοστιαία μονάδα θεωρείται επίτευγμα στην τεχνολογία των φωτοβολταϊκών. Στη σημερινή εποχή ο τυπικός βαθμός απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου βρίσκεται στο 13 ? 15%, ο οποίος συγκρινόμενος με την απόδοση άλλου συστήματος (συμβατικού, αιολικού, υδροηλεκτρικού κλπ.) παραμένει ακόμα αρκετά χαμηλός. Αυτό σημαίνει ότι το φωτοβολταϊκό σύστημα καταλαμβάνει μεγάλη επιφάνεια προκειμένου να αποδώσει την επιθυμητή ηλεκτρική ισχύ. Ωστόσο, η απόδοση ενός δεδομένου συστήματος μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών σε ηλιοστάτη.

 

Xρήσεις

Τα φωτοβολταϊκά είναι διατάξεις που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα από την ηλιακή ακτινοβολία. Το ηλεκτρικό αυτό ρεύμα χρησιμοποιείται για να δώσει ενέργεια σε μια συσκευή ή για τη φόρτιση μπαταρίας. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται ευρέως σε μικροϋπολογιστές τσέπης που λειτουργούν χωρίς μπαταρία, απλώς με την έκθεσή τους στο φως.

Τα φωτοβολταϊκά χρησιμοποιούνται συχνά σε συστοιχίες για την παραγωγή ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα. Σε τέτοια μορφή χρησιμοποιούνται για να δίνουν ενέργεια σε δορυφόρους, διαστημόπλοια, αλλά και σε απλούστερες εφαρμογές, όπως για την ενεργειοδότηση απομακρυσμένων τηλεφώνων εκτάκτου ανάγκης σε εθνικές οδούς, σε σπίτια κλπ.

Σε πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει προγράμματα επιδότησης των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά, τα οποία παράγουν ηλεκτρική ενέργεια που μεταπωλείται και εισάγεται στα δημόσια δίκτυα μεταφοράς. Τα προγράμματα αυτά έχουν στόχο τη διαφοροποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη σταδιακή απεξάρτησή της από το πετρέλαιο.

Η θερμοκρασία είναι μια σημαντική παράμετρος λειτουργίας ενός Φ/Β συστήματος. Όπως έχουμε δει ο συντελεστής θερμοκρασίας για την τάση ανοικτού κυκλώματος είναι κατά προσέγγιση ίσος με -2.3 mV/?C για καθένα ηλιακό στοιχείο. Ο συντελεστής τάσης μιας βασικής μονάδας είναι επομένως αρνητικός και πολύ μεγάλος από τη στιγμή που συνδέονται σε σειρά 33 έως 36 ηλιακά στοιχεία. Ο συντελεστής ρεύματος, από την άλλη πλευρά, είναι θετικός και μικρός , περίπου +6 μΑ/?C ανά τετραγωνικό εκατοστό της βασικής μονάδας. Συνεπώς, μόνο η μεταβολή τάσης σε σχέση μ? αυτή της θερμοκρασίας λαμβάνεται υπόψη για πρακτικούς κυρίως υπολογισμούς, ενώ για κάθε βασική μονάδα αποτελούμενη από nc ηλιακά στοιχεία συνδεδεμένα σε σειρά ισούται προς:

Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι η τάση καθορίζεται από τη θερμοκρασία λειτουργίας των ηλιακών στοιχείων, η οποία διαφέρει από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Όπως και για καθένα ηλιακό στοιχείο, το ρεύμα βραχυκυκλώματος Isc μιας βασικής μονάδας είναι ανάλογο προς την ακτινοβολία και επομένως θα ποικίλλει κατά τη διάρκεια της ημέρας κατά τον ίδιο τρόπο. Εφόσον η τάση είναι λογαριθμική συνάρτηση του ρεύματος, θα εξαρτάται επίσης λογαριθμικά και από την ακτινοβολία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επομένως η τάση θα μεταβάλλεται λιγότερο από ότι το ρεύμα. Στο σχεδιασμό της Φ/Β γεννήτριας είναι συνηθισμένο να παραμελείται η μεταβολή της τάσης και να λαμβάνεται το ρεύμα βραχυκυκλώματος ανάλογο προς την ακτινοβολία.

Η λειτουργία μιας βασικής μονάδας θα πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο μέγιστης ισχύος. Είναι ένα σημαντικό γνώρισμα της χαρακτηριστικής της βασικής μονάδας, το ότι η τάση του σημείου μεγίστης ισχύος Vm είναι σχεδόν ανεξάρτητη από την ακτινοβολία. Η μέση τιμή αυτής της τάσης κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να εκτιμηθεί στο 80% της τάσης ανοικτού κυκλώματος κάτω από κανονικές συνθήκες ακτινοβολίας. Αυτή η ιδιότητα είναι χρήσιμη για τη σχεδίαση της μονάδας ελέγχου της ισχύος της συσκευής.

Ο χαρακτηρισμός της βασικής Φ.Β. μονάδας συμπληρώνεται με τη μέτρηση της θερμοκρασίας ενός κανονικά λειτουργούντος ηλιακού στοιχείου (NOCT) (Normal Operating Cell Τemperature), οριζόμενης ως η θερμοκρασία του ηλιακού στοιχείου, όταν η βασική μονάδα λειτουργεί κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες σε ανοικτό κύκλωμα:

 • Ακτινοβολία 0,8

 • Φασματική κατανομή ΑΜ 1,5

 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος 0°C

 • Ταχύτητα ανέμου 1 m/s

Η NOCT (συνήθως μεταξύ 42°C και 46 °C) χρησιμοποιείται τότε για να καθορίσει τη θερμοκρασία του ηλιακού ηλεκτρικού στοιχείου Tc κατά τη διάρκεια της λειτουργίας βασικής μονάδας. Συνήθως υποθέτουμε ότι η διαφορά μεταξύ Τc και θερμοκρασίας περιβάλλοντος Ta εξαρτάται γραμμικά από την ακτινοβολία Gr.

Συλλογή του ηλιακού φωτός

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο σχεδιαστής μιας διάταξης είναι το που θα στερεωθούν οι βασικές μονάδες, αν θα στερεωθούν σε σταθερές θέσεις ή οι προσανατολισμοί τους θα ακολουθούν (ιχνηλατούν) την κίνηση του ηλίου.

Στις περισσότερες διατάξεις οι βασικές μονάδες στερεώνονται σ? ένα σταθερό κεκλιμένο επίπεδο με την πρόσοψη προς τον ισημερινό. Αυτό έχει την αρετή της απλότητας, δηλαδή κανένα κινούμενο τμήμα και χαμηλό κόστος. H άριστη γωνία κλίσης εξαρτάται κυρίως από το γεωγραφικό πλάτος, την αναλογία της διάχυτης ακτινοβολίας στην τοποθεσία και το είδος του φορτίου.

Στερεώνοντας τη διάταξη πάνω σε σύστημα με δύο άξονες παρακολούθησης του Ηλίου, μπορεί να συλλεχθεί μέχρι 25% περισσότερη ηλιακή ενέργεια κατά τη διάρκεια ενός έτους, σε σύγκριση με την εγκατάσταση σταθερής κλίσης. Κάτι τέτοιο όμως αυξάνει την πολυπλοκότητα και έχει ως αποτέλεσμα μια χαμηλότερης αξιοπιστίας και υψηλότερου κόστους συντήρηση. Η μονού άξονα παρακολούθηση (ιχνηλάτηση) είναι λιγότερο σύνθετη αλλά παρουσιάζει μικρότερο κέρδος. Ο προσανατολισμός μπορεί να ρυθμίζεται χειροκίνητα, εκεί που η προσφορά εργασίας είναι διαθέσιμη, αυξάνοντας έτσι τις όποιες απολαβές. Έχει υπολογιστεί ότι σε κλίματα με ηλιοφάνεια μια διάταξη επίπεδης κινούμενης πλάκας που έχει κατάλληλη ρύθμιση ώστε να στρέφεται προς τον ήλιο δυο φορές την ημέρα και να παίρνει την κατάλληλη κρίση τέσσερις φορές το χρόνο, μπορεί να συλλαμβάνει το 95% της ενέργειας, που συλλέγετε με ένα σύστημα δυο αξόνων παρακολούθησης πλήρως αυτοματοποιημένο.

Το σύστημα παρακολούθησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα συστήματα, που λειτουργούν κάτω από συγκεντρωμένο ηλιακό φως. Η δομή αυτών των συστημάτων εκτείνεται από έναν απλό σχεδιασμό βασισμένο πάνω σε πλευρικούς ενισχυτικούς καθρέπτες μέχρι τα συγκεντρωτικά συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούν υπερσύγχρονες οπτικές τεχνικές, για να αυξήσουν την είσοδο φωτός προς τα ηλιακά στοιχεία κατά μερικές τάξεις του μεγέθους. Αυτά τα συστήματα πρέπει να προνοούν για ένα σημαντικό γεγονός, ότι δηλαδή συγκεντρώνοντας το ηλιακό φως ελαττώνουν το γωνιακό άνοιγμα των ακτίνων, που το σύστημα μπορεί να δεχθεί. Η παρακολούθηση γίνεται απαραίτητη από τη στιγμή που ο λόγος συγκέντρωσης υπερβαίνει το 10 περίπου και το σύστημα μπορεί να μετατρέψει μόνο την άμεση συνιστώσα της ηλιακής ακτινοβολίας.

Υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα

Συνδιάζουν ηλεκτρικό ρεύμα που προέρχεται από πετρελαιογεννήτριες, ανεμογεννήτριες, μικρές υδροηλεκτρικές γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα, ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες που υπάρχουν, αξιοποιώντας τα γεωγραφικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Είναι ιδανικά συστήματα για εφαρμογές σε απομακρυσμένες τοποθεσίες όπως τηλεπικοινωνιακοί σταθμοί καί αναμεταδότες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και παραμεθόρια χωριά. Απαραίτητη γνώση για την εγκατάσταση ενός υβριδικού συστήματος είναι η ζήτηση σε ηλεκτρικό ρεύμα όπως και τα γεωγραφικά και τοπολογικά πλεονεκτήματα, οπότε πρέπει να καταμετρηθεί η ηλιακή ενέργεια, ο άνεμος και άλλες πιθανές πηγές σε μία συγκεκριμένη περιοχή. Αυτή η καταμέτρηση θα αποτελέσει την βάση για τον σχεδιασμό ενός υβριδικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτει σε όσον το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος τις ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα της εγκατάστασης ή της κοινότητας.

Από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της οργανωμένης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών γεννητριών διασυνδεδεμένων σε δίκτυο, είναι οι εξαιρετικές δυνατότητες αισθητικής αφομοίωσής τους από το περιβάλλον.

Το χαμηλό ύψος εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών γεννητριών, ακόμη και αν χρησιμοποιηθούν trackers (ηλιοτροπικά συστήματα παρακολούθησης του ήλιου) δεν υποβαθμίζει αισθητικά τον περιβάλλοντα χώρο ή το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο εγκαθίστανται. Στην παράγραφο αυτή, παρατίθενται μερικές χαρακτηριστικές φωτογραφίες που παρουσιάζουν εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάρκα σε διάφορες θέσεις στη βορειοδυτική Ευρώπη. Όπως φαίνεται πρόκειται για επενδύσεις εξαιρετικά προσαρμόσιμες στο μορφολογικό και τοπολογικό χαρακτήρα των περιοχών που τις φιλοξενούν. .

Δεν είναι τυχαίο ότι στη Γερμανία, στη Δανία, στην Ολλανδία, στην Ισπανία και στην Ιταλία, χώρες όλες τους που διακρίνονται για την αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθησία, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων γνωρίζει υψηλότατη κοινωνική αποδοχή.

Χαρακτηριστικό της παγκόσμιας αποδοχής που έχουν οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις είναι η πλήρης στήριξή τους από διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως η Green Peace (www.greenpeace.org) και το Διεθνές Ταμείο για τη Φύση (www.wwf.org). .

Πλεονεκτήματα

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων μπορεί να συμβαδίσει αρμονικά με τοπία κάθε μορφής, ενώ δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για παράλληλες χρήσεις της γης όπως, γεωργία, κτηνοτροφία και λειτουργία αγρό-τουριστικών μονάδων. Λόγω της υπόγειας όδευσης των αγωγών σύνδεσης, τα μόνα ορατά της τμήματα αποτελούν οι φωτοβολταϊκές γεννήτριες και οι βάσεις (σταθερές ή ηλιοτροπικές) επί των οποίων εδράζονται. Οι εγκαταστάσεις μπορούν να αναπτυχθούν ταχύτατα, χωρίς ιδιαίτερη όχληση κατά το στάδιο της κατασκευαστικής τους περιόδου. .

Το χαμηλό τους ύψος, αλλά και η συντεταγμένη τοποθέτησή τους σε συμμετρικές συστοιχίες και γεωμετρικά πρότυπα, προσφέρουν μια εικόνα τάξης και οργάνωσης στην περιοχή ανάπτυξής τους, η οποία δεν δημιουργεί αρνητικά οπτικά ερεθίσματα.

Τέλος ή απουσία ταχέως κινούμενων τμημάτων και η πλήρης ανυπαρξία θορύβων ή δονήσεων που να σχετίζονται με τη λειτουργία τους, δεν διαταράσσει τις φυσικές δραστηριότητες και ισορροπίες της περιοχής που τα φιλοξενεί. Οι παραπάνω διαπιστώσεις ενισχύονται από το γεγονός ότι η λειτουργία τέτοιου είδους σταθμών δεν συνδέεται με ένταση εργασίας.

Ποιο είναι το περιβαλλοντικό όφελος;


Για κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήματα και όχι από συμβατικά ρυπογόνα καύσιμα, αποφεύγεται η έκλυση ενός περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.


Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα των δέκα κιλοβάτ (KWp), αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 13 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν είκοσι στρέμματα δάσους. C .

Για να παραχθεί η ίδια ηλεκτρική ενέργεια με πετρέλαιο,απαιτούνται 22 βαρέλια πετρελαίου κάθε χρόνο. Από περιβαλλοντική άποψη,αποφεύγοντας 13 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως είναι σαν να κάνει ένα μέσο αυτοκίνητο 7.000 χιλιόμετρα λιγότερα για δέκα χρόνια.

.
Επιπλέον, έχουμε λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου,κ.λπ). Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.

Οργανικά Φωτοβολταϊκά

 

 

Ένας από τους ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς της σύγχρονης τεχνολογίας σχετίζεται με τις εύκαμπτες οργανικές ηλεκτρονικές διατάξεις όπως είναι τα Εύκαμπτα Οργανικά Φωτοβολταϊκά (ΕΦ). Η λειτουργικότητα των ΕΦ βασίζεται στη χρήση οργανικών (πολυμερικών) υλικών που μπορούν να εκτυπωθούν πάνω σε εύκαμπτα ρολά (π.χ. πλαστικά φιλμ) εκατοντάδων μέτρων, με τεχνικές παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση (π.χ. εντύπων ή συσκευασιών). Τα ΕΦ μπορούν να εγκατασταθούν σε κάθε είδους επιφάνεια επίπεδη ή μη (προσόψεις κτηρίων, κεραμίδια στεγών, τέντες, ρούχα, ομπρέλες, τσάντες κ.λπ.) οδηγώντας στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αυτονομία καθώς και στον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Η παραγωγή αυτού του είδους προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα βασιζόμενη και στον υπάρχοντα ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό εταιρειών στον τομέα της εκτύπωσης ή/και της κλωστοϋφαντουργίας.

 

Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών

 

Μια οροφή αυτοκινήτου, εξοπλισμένη με έξυπνα φωτοβολταϊκά και οργανικές φωτοδιόδους (OLED), ανέπτυξαν οι ειδικοί των εταιρειών Philips και BASF.

Τα φωτοβολταϊκά-«σάντουιτς» της οροφής είναι φτιαγμένα από υλικά που συσσωρεύουν την ηλιακή ενέργεια και τη χρησιμοποιούν για να φωτίσουν, με τη βοήθεια των OLED, το εσωτερικό του οχήματος, χωρίς να στερούν πολύτιμη ενέργεια από την μπαταρία του. « Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει στον οδηγό να απολαμβάνει την ελευθερία της ?ανοιχτής? οροφής, ενώ εκείνη παράγει ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας για την τροφοδότηση των οργανικών φωτοδιόδων κατά τη διάρκεια της νύχτας» αναφέρει ο επικεφαλής του τμήματος OLED της γερμανικής BASF, δρ Φέλιξ Γκερθ.

Η καινοτόμος τεχνολογία παρουσιάζεται σε ένα μικρό διθέσιο όχημα πόλης, το οποίο σε συνδυασμό με την πρωτοποριακή οροφή διαθέτει επίσης «διάφανο» ταμπλό και φουτουριστικό σχεδιασμό.

 

 

 

Εφαρμογές σε φορητές συσκευές

Εφαρμογές στον στρατό

Εφαρμογές σε μέσα μεταφοράς

 

 

Εφαρμογές σε ένδυση

Στατιστικά αγοράς φωτοβολταϊκών

Συμπεράσματα-Εντυπώσεις

 

 

Συμπεράναμε ότι η νανοτεχνολογία μπορεί να συνεισφέρει σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Και ότι στο μέλλον θα παίξει ακόμα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη όλων των επιστημών.

Ακόμα καταλάβαμε ότι οτιδήποτε σχετίζεται με αυτή συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρημάτων, ενέργειας και είναι φιλικό προς το περιβάλλον που αυτός ήταν και ο πρωταρχικός ρόλος για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων.

 

 

Παρ?όλ? αυτά ανεξάρτητα από τη γνώσεις που αποκτήσαμε μέσα από αυτήν την ερευνητική εργασία μάθαμε να συνεργαζόμαστε ακόμα και με άτομα που δεν ξέραμε .

 

Βιβλιογραφία

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες