Κλεάνθους 30, 54453 Θεσσαλονίκη
2310 908 700
mail@1lyk-peir-thess.thess.sch.gr

Α.Λ.Μ.Α.- Το περιοδικό του σχολείου

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Λάσκαρη Λ., Τσιουπλή Ε.

Με τον όμιλο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους/ις μαθητές/τριες να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία δημιουργίας, σύνταξης και μορφοποίησης μιας σχολικής διαδικτυακής εφημερίδας. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκεται η αυτενέργεια των μαθητών/τριων η παραγωγή γραπτού λόγου σε αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις αλλά και η ενίσχυση της αίσθησης της κοινότητας και της εξωστρέφειας του σχολείου.
Στόχοι:
• Κριτικός γλωσσικός γραμματισμός: εξοικείωση των μαθητών με τον τρόπο προσέγγισης και τα στάδια σύνταξης διαδικτυακών πολυτροπικών κειμενικών ειδών και τη σχέση των γλωσσικών επιλογών με τους στόχους του συντάκτη
• Γλωσσικός γραμματισμός: καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
• Γραμματισμός στα μέσα: αξιοποίηση πολυμεσικών τεχνικών ανάδειξης και νοηματοδότησης ενός κειμένου και καλλιέργεια της ικανότητας αξιολόγησης της διαδικτυακής πληροφορίας
• Παιδαγωγικός στόχος: Καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικού κλίματος

http://alma.sch.gr/

https://schoolpress.sch.gr/alma/